Cercar Cerca avançada
Tornar

4. El nombre de noms i adjectius

Bàsic 1

Parlem de nombre quan ens referim al singular i al plural, és a dir, si ens referim a una persona, animal o cosa, o bé si ens referim a dues o més persones, animals o coses.

Fem servir els noms (o substantius) per designar persones, animals, coses, elements i idees, i els adjectius indiquen algunes qualitats dels noms. Com que els adjectius acompanyen els noms, sempre han de tenir el mateix nombre que el nom que acompanyen. Així, si el nom és singular, l’adjectiu que l’acompanya també serà singular, i si és plural, l’adjectiu serà plural.

   el llibre verd > els llibres verds
   la casa blanca > les cases blanques
   el vestit llarg > els vestits llargs

Tant per als noms com per als adjectius, per passar del singular al plural hi afegim una essa (s).

   estudiant > estudiants, nen > nens; petit > petits, gran > grans

De vegades, però, cal fer-hi més canvis, com els que veurem a la taula següent:

  Masculí singular Masculí plural Femení singular Femení plural
+s
+es
verd
dolent
verds
dolents
verda
dolenta
verdes
dolentes
Vocal tònica
   + -ns, -nes
rodó
català
cosí
bo
rodons
catalans
cosins
bons
rodona
catalana
cosina
bona
rodones
catalanes
cosines
bones
Singular acabat amb a/e
   + -es
nostre
negre
sogre
morè
nostres
negres
sogres
morenos
nostra
negra
sogra
morena
nostres
negres
sogres
morenes
Femení amb canvis groc
antic
nebot
allargat
blau
nou
meu
actiu
tranquil
grocs
antics
nebots
allargats
blaus
nous
meus
actius
tranquils
groga
antiga
neboda
allargada
blava
nova
meva
activa
tranquil·la
grogues
antigues
nebodes
allargades
blaves
noves
meves
actives
tranquil·les
Masculí plural i femení amb canvis lleig
boig
ros
lletjos
bojos
rossos
lletja
boja
rossa
lletges
boges
rosses
Femení invariable amable
violeta
corrent
integral
marró
amables
violetes
corrents
integrals
marrons
amable
violeta
corrent
integral
marró
amables
violetes
corrents
integrals
marrons

Bàsic 3

Recorda

Per formar el plural:

 • Afegim -s en general: televisors, gerros, alegres
 • Afegim -os a les paraules acabades en –ç, -s, -x: braços, pisos, peixos
 • Afegim -ns a les paraules acabades en vocal tònica: mans, rodons, plens
 • Afegim -es a les paraules que acaben en -a: taules, quadrades, amples

Intermedi 1

La formació del plural

 • En general, el plural es forma afegint -s al singular.
Substantius Adjectius
llibre > llibres
actriu > actrius
dit > dits
lloc > llocs
gran > grans
buit > buits
verd > verds
viu > vius
 • Si el mot acaba amb -a àtona, el plural es fa amb la forma -es. Aquest canvi de vocal fa que hi pugui haver també algunes modificacions ortogràfiques.
Substantius Adjectius
càrrega > càrregues
oca > oques
platja > platges
pasqua > pasqües
aigua > aigües
plaça > places
llarga > llargues
poca > poques
boja > boges
obliqua > obliqües
contigua > contigües
capaç > capaces
 • La majoria dels noms acabats amb vocal tònica afegeixen -ns.
Substantius Adjectius
 mà > mans
 camió > camions
 pi > pins
 humà > humans
 bufó > bufons
 fi > fins
 • Els masculins acabats amb -s, , -x, -ix i -tx fan el plural amb -os.*
Substantius Adjectius
 vers > versos
 comerç > comerços
 complex > complexos
 feix > feixos
 despatx > despatxos
 fals > falsos
 dolç > dolços
 perplex > perplexos
 fluix > fluixos
 gavatx > gavatxos

* Alguns mots acabats amb -x o que només afegeixen una -s per formar el plural: apèndixs, índexs, vèrtexs, hèlixs...

 • Les paraules acabades amb -sc, -st, -xt i -ig poden fer el plural amb -os o amb -s.
Substantius Adjectius
 disc > discos o discs
 gust > gustos o gusts
 text > textos o texts
 desig > desitjos o desigs
 passeig > passejos o passeigs
 fresc > frescos o frescs
 trist > tristos o trists
 mixt > mixtos o mixts
 lleig > lletjos o lleigs
 roig > rojos o roigs
 • Dupliquen la -s en el plural una sèrie de mots acabats amb vocal tònica + s.
-às -ès / -és -ís -òs / -ós -ús
 cabassos
 capatassos
 compassos
 domassos
 embarassos
 matalassos
 nassos
 accessos
 aiguavessos
 excessos
 interessos
 progressos
 retrocessos
 successos
 anissos
 canyissos
 passadissos
 pedrissos
 postissos
 tapissos 
 vernissos
 cossos
 calabossos
 esbossos
 arrossos
 mossos
 ossos
 terrossos
 arcabussos
 barnussos
 bussos
 cuscussos
 embussos
 pallussos
 tramussos
 • No dupliquen la -s casos com els següents.
-às -ès / -és -ís    -òs / -ós        -ús
 casos
 gimnasos           
 francesos           
 pagesos
 permisos            
 països
 confosos
 dosos 
 abusos             
 nusos

Intermedi 3

La majoria d’adjectius són de dues terminacions (una per al masculí i una altra per al femení) i tenen les formes plurals respectives, però hi ha un grup d’adjectius que cal recordar:

 • Són invariables quant a gènere els adjectius acabats en -ista, -ble i -aire. També tenen una única forma per al plural.
home egoista
home afable
home cridaire    
dona egoista
dona afable
dona cridaire    
homes egoistes
homes afables
homes cridaires    
dones egoistes
dones afables
dones cridaires    
 • Els adjectius acabats en -al, -el, -il, -ant, -ent, -ar i -ior, la major part dels quals són invariables quant a gènere, són també invariables en plural.
home lleial
amic fidel
exercici fàcil
vestit elegant    
aspecte diferent
rostre familiar
president anterior
dona lleial
amiga fidel
qüestió fàcil
camisa elegant  
proposta diferent
reunió familiar
presidenta anterior
homes lleials
amics fidels
exercicis fàcils
vestits elegants   
aspectes diferents
rostres familiars
presidents anteriors
dones lleials
amigues fidels
qüestions fàcils
camises elegants  
propostes diferents

reunions familiars
presidentes anteriors
 • Cal tenir en compte, però, que els adjectius acabats en -aç, -iç i -oç són invariables en singular però fan plurals diferents, segons si són masculins o femenins.
home capaç
home feliç
animal atroç      
dona capaç
dona feliç
fera atroç          
homes capaços
homes feliços
animals atroços    
dones capaces
dones felices
feres atroces       

Suficiència 1

Remarques sobre el nombre

Són noms invariables (amb la mateixa forma per al singular i per al plural):

 • Tots els mots no aguts que acaben amb -s:
     llapis, cactus, alferes, bíceps, globus…
   
 • Els mots compostos que acaben amb -s:
     comptagotes, escuraxemeneies, guardamobles, paracaigudes, passamuntanyes, trencaclosques…
 • Els femenins aguts que acaben amb -s:
     ics, urbs…
 • Els noms dels dies de la setmana:
     dilluns, dimarts, dimecres…
 • Alguns altres:
     temps, fons, plus, pus…
 • Certs mots no tenen forma per al singular:
     les acaballes, els afores, les alicates, les beceroles, les bermudes,
     les noces, els pantis, les pessigolles, les postres, les setrilleres…
   
 • Alguns mots, que anomenem defectius, tenen forma en singular i en plural, tot i que normalment els fem servir en plural:
     els sostenidors, els pantalons, les estovalles, les tisores, les calces,
     els calçotets, les escombraries, els escarafalls, les ulleres…

En canvi, són noms variables quant al nombre:

 • Alguns mots acabats amb -x o que només afegeixen una -s per formar el plural:
     masculins plans: els apèndixs, alguns tòraxs, dos vèrtexs, diversos índexs…
     femenins: les esfinxs, unes falçs, aquestes hèlixs…
   

Altres remarques sobre el gènere

 • Alguns mots que acaben en -si, que fan el plural afegint-hi una -s:
     dues crisis, les anàlisis, diverses catarsis, els eclipsis, dos parèntesis…
   
 • Tot i que molts mots masculins aguts fan el plural afegint-hi -ns, alguns fan el plural simplement amb una -s:
     sofàs, lilàs, bebès, clixés, bisturís, peròs, iglús, xampús…

Enllaços relacionats

Filtres

Nivell