Cercar Cerca avançada

26. L'esquema i el resum

Intermedi 3

L’esquema


Un esquema és una eina que ens serveix per presentar de manera simplificada un seguit d’idees complexes. Ens pot ajudar a entendre diverses idees i com es relacionen per bastir un discurs o seguir el fil d’una argumentació. Per tant, ens pot ser útil per planificar un text, o bé per entendre un escrit o un àudio del qual volem extreure informació, per opinar o resumir.

L’objectiu de l’esquema és mostrar de manera gràfica la idea principal d’un tema i les idees secundàries que s’hi relacionen.

Alguns consells per elaborar un bon esquema:

 • Si volem fer un esquema a partir d’un text o d’un àudio, abans de l’elaboració, cal llegir atentament el text o escoltar amb molta atenció allò que ens cal esquematitzar. És important disposar de temps per poder-lo llegir o escoltar un parell de vegades com a mínim. Si cal, podem tenir alguna eina de consulta per cercar les paraules o els conceptes que desconeixem.
  • Una primera lectura ens pot servir per entendre el text en general, saber-ne el grau de complexitat i marcar-ne les idees principals.
  • Una segona lectura més atenta ens ha de servir per extreure’n les idees secundàries i com es relacionen.
  • Un cop tinguem un primer esbós de l’esquema, és recomanable fer una lectura ràpida de la font per comprovar que no ens hem deixat res.
  • Cal fer l’esquema seguint un dels models que triem per elaborar-ne la versió definitiva.
 • Si volem fer un esquema per seleccionar informació rellevant i ordenar les idees de manera jeràrquica, per elaborar un escrit o preparar una intervenció oral, cal llegir l’enunciat de què se’ns demana amb exactitud. L'esquema ens ha de servir per tenir les idees anotades i saber com es relacionen jeràrquicament per arribar a una conclusió final.
  • Cal focalitzar el tema i tenir temps per reflexionar sobre les idees que ens agradaria exposar. Pensem algunes paraules clau que creiem que han de sortir en les idees següents.
  • Cal pensar bé la introducció, que ha de ser sintètica i presentar el tema a l’audiència, ja sigui per llegir o per escoltar.
  • Un cop tenim clar de què volem parlar, cal fer una pluja d’idees de què en podem dir. Un bon esquema no ha de tenir gaires idees, però han de ser argumentades i ben exposades.
  • Un cop tinguem les idees principals, les ordenem perquè tinguin un ordre argumental lògic. Hi hem de posar les paraules clau.
  • Cal que les farcim amb algunes idees secundàries, que poden ser altres opinions, dades d’estudis científics, informacions periodístiques que suporten o rebaten les idees exposades…
  • Un cop les tinguem totes, cal que en fem la versió definitiva. Si cal, hi podem fer alguna fletxa per relacionar-les.

Característiques de l’esquema:

 • La informació ha de ser breu, però completa.
 • Ha de tenir paraules clau i frases curtes sense gaires detalls.
 • Ha d’expressar el màxim d’informació en el mínim espai possible.
 • Pot contenir abreviacions, fletxes i símbols.
 • Cal expressar les idees de manera clara i senzilla.
 • Qui el confecciona s’ha de sentir còmode amb el llenguatge que s’hi fa servir.
 • És preferible que càpiga en una sola cara d’un full.
 • No és important l’ús de convencions tipogràfiques.
 • Podeu fer-hi servir colors, fletxes, subratllats, etc., per facilitar visualment la localització d’idees.

És important recordar que l’esquema és una eina, no és un tipus de text que cal lliurar perquè s’avaluï. Per tant, podeu triar l’estil que us sigui més entenedor i còmode.


Models d’esquema

Els esquemes més habituals fan servir claus, fletxes o bé diagrames.
 

Suficiència 1

El resum

Entenem per resum la capacitat de reduir un text a una quarta part del nombre de mots, aproximadament. Amb el resum s’ha d’aconseguir reproduir fidelment, sense copiar, el contingut i l’organització d’un text original, però de manera reduïda.

Cal, doncs, saber-hi distingir primer la informació que és essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d’una manera condensada i objectiva.

A l’hora de fer un resum cal tenir en compte diversos aspectes:

 • Cal cenyir-se a la informació que hi ha en el text original: es tracta, com s’ha dit abans, de reproduir aquesta informació, però amb menys paraules; no s’han de fer interpretacions personals sobre el contingut del text.
   
 • Hi ha d’haver totes les idees principals del text original, interpretades correctament.
   
 • Cal articular i connectar les idees amb mots de lligam (marcadors textuals, connectors) i amb la puntuació adient: el producte final ha de ser un resum, no un esquema.
   
 • Cal demostrar capacitat de síntesi; és a dir, respectar al màxim el nombre de paraules demanat per al resum.
   
 • No s’han d’afegir al resum comentaris o indicacions del tipus el text / l’autor diu… ens parla de… / conclou dient que…, ja que aquestes estructures donen lloc a un distanciament del text original.

Filtres

Nivell