Cercar Cerca avançada

31. El complement directe

Bàsic 3

L’animació següent ens aclareix què implica que un verb sigui transitiu, què és el complement directe CD i quins pronoms el substitueixen.

Intermedi 2

1. El complement directe (CD) és el complement sobre el qual recau l’acció expressada pel verb; quan un verb és transitiu, sense CD no té un sentit complet, ja que els verbs transitius necessiten el CD per tenir significat ple. Si algú diu veig, a aquest verb li falta el CD perquè tingui sentit.

Veig un avió!

Quan el verb no necessita el CD diem que és un verb intransitiu:

L’Anna dorm molt.
L’Emma corre cada dia dues hores.

2. Per reconèixer el CD podem passar la frase a veu passiva, en què ocupa la posició de subjecte pacient de l'oració:

Voto el president. → El president és votat per mi.
En Joan cada dia pentina la Neus.
La Neus cada dia és pentinada per en Joan.

3. Sobre el CD recau directament l’acció, el fet, la circumstància, el moviment, l’activitat…, que expressa el verb transitiu, i s'uneix al verb generalment sense cap mena de preposició. Per tant, no posarem la preposició a entre el verb i el CD:

La Gemma estima la Maria.
La Gemma veu cada dia la Marta.

Encara que el CD normalment no va introduït per cap preposició, en alguns casos sí que hi va:

  • Quan el CD és un pronom personal fort:

T’estimo a tu.

  • Davant dels pronoms tothom, tots, totes, algú i ningú:

Ahir us vaig mirar a tots.

  • En oracions recíproques:

Es miraven l’un a l’altre.

  • S’aconsella posar la preposició quan la frase pot resultar ambigua:

Qui va trobar a la Maria?

La frase Qui va trobar la Maria, sense la preposició a, no permetria saber si la Maria és CD o subjecte.
 

4. Els pronoms febles que poden substituir el complement directe són els següents:

Complement directe Pronoms febles Exemples
1a persona em, ens Em pentino.
Ens pentinem.
2a persona et, us Et pentines.
Us pentineu.
3a persona es Es pentina.
Es pentinen.
CD determinat
(introduït per un article determinat,
un demostratiu o un possessiu)
el, la, els, les

Llegeixo el diari / aquest diari / el meu
diari… = el llegeixo.

Llegeixo la revista / aquesta revista / la
meva revista… = la llegeixo.
Llegeixo els diaris / aquests diaris / els
meus diaris… = els llegeixo.
Llegeixo les revistes / aquestes revistes/
les meves revistes… = les llegeixo.

CD indeterminat
(no està introduït per un article determinat,
un demostratiu o un possessiu)

en

Llegeixo revistes / diaris = en llegeixo.
Llegeixo moltes revistes = en llegeixo moltes.

Llegeixo quatre revistes = en llegeixo quatre.

CD neutre
(això, allò o una frase subordinada)

ho Llegeixo això / allò / el que m'has dit =
ho llegeixo.
Cal tenir en compte que no podem elidir el CD d’una oració si no el substituïm pel pronom corresponent:

En Pere demana que callis. → En Pere ho demana.
(Però no *En Pere demana, perquè no hi ha CD i la frase no té sentit complet.)

Filtres

Nivell