Cursos de català

Períodes d'inscripció

1. Inscripció

1.1 Períodes d'inscripció

Els períodes d'inscripció es publicaran al web, amb una antelació mínima de 15 dies abans de l'inici del període d'inscripció. La inscripció als cursos de català es fa principalment en línia.

La inscripció preferent s'adreça a les persones matriculades a un curs durant els darrers 12 mesos. La inscripció general s'adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s'atenen per ordre d'arribada.

La inscripció d'un curs es tanca quan les persones inscrites arriben al nombre màxim d'alumnes per curs. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que es creï una llista d'espera, també es gestionarà per ordre d'arribada i s'informarà cada interessat del número que ocupa en aquesta llista.

1.2 Condicions d'inscripció

Per poder-se inscriure als cursos cal:

  • tenir 18 anys, o bé tenir 16-17 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya;

  • acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català.

Els alumnes només es poden matricular en el curs següent a l'últim superat o al curs que indiqui la prova de col·locació.

Cada alumne només es pot matricular en un curs general, independentment de la modalitat, i en cap cas se'n poden fer dos alhora.

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s'estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

Les matrícules són intransferibles.

La falsedat de les dades donades invalida la inscripció i no obliga el CPNL al retorn de l'import de la matrícula.

L'interès del CPNL és atendre l'alumnat tan bé com pugui. Per això, és necessari que les persones amb alguna necessitat especial (discapacitat, afectació física o psíquica, trastorn d'aprenentatge), que requereixin una adaptació dels materials o de l'espai, ho indiquin en el moment d'inscriure's. No obstant això, cal tenir en compte que el CPNL no disposa de recursos materials i humans específics per a un suport especialitzat.

1.3 Formalització de la inscripció

1.3.1 Per formalitzar la inscripció, cal emplenar el formulari en línia o la fitxa d'inscripció, i acreditar la identitat mitjançant els documents següents: DNI, NIE (o equivalents de l'espai Schengen) o passaport. També serà imprescindible acreditar el nivell de català, bé per mitjà d'un certificat d'assoliment corresponent al darrer curs aprovat, o bé presentant un certificat de coneixements de català reconegut. Si no es disposa de cap certificat, caldrà fer una prova de col·locació d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 3.

1.3.2 Altres documents (si escau) Documents vigents que en el moment de la inscripció acreditin el dret a reducció de la matrícula d'acord amb els preus i reduccions vigents. Els documents es poden consultar aquí. Document de necessitats especials. Autorització del pare, la mare o del tutor legal, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys. Autorització paterna En el cas que la persona que formalitzi la inscripció no sigui la persona interessada, cal acreditar-ne la representació.

1.4 Pagament

L'alumne rebrà la butlleta per fer el pagament un cop hagi formalitzat la inscripció.

Si en el termini de 3 dies naturals no s'ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció quedarà automàticament anul·lada.