Cursos de català

Normativa dels cursos de català

4. Inscripció

La inscripció als cursos es pot fer en línia o presencialment. Les dates de cada període d'inscripció als cursos es publicaran al web del CPNL, com a mínim, 15 dies abans del seu inici.  


■  Torns  
 

Hi ha dos torns per inscriure's: el preferent i el general. 

 • El torn preferent s'adreça a les persones inscrites en un curs durant els darrers 12 mesos sempre que no hagin abandonat el curs. 

 • El torn general s'adreça a les persones que no han fet mai un curs amb el CPNL o que fa més de 12 mesos que han acabat un curs.  

Dins de cada torn, les sol·licituds d'inscripció s'atenen per ordre d'arribada.


■  Condicions generals
 

En el cas dels cursos generals, els alumnes només es podran inscriure en un únic curs del nivell o grau que els correspongui, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2. Determinació del nivell per accedir a un curs del CPNL. En cap cas es pot estar inscrit a dos cursos generals alhora. 

En el cas dels cursos complementaris i especialitzats, s'hi podran inscriure els alumnes que compleixin les condicions establertes en els programes respectius, d'acord amb els procediments que s'hi estableixin. 

La inscripció és intransferible. 

La falsedat de les dades donades invalida la inscripció.

La inscripció a un curs es tanca quan les persones inscrites arriben al nombre màxim de places ofertes ocupades.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places, es crearà una llista d'espera que es gestionarà per ordre d'inscripció. La persona interessada pot demanar en tot moment quin lloc ocupa de la llista.  

Les persones amb alguna necessitat especial (discapacitat física o psíquica, trastorn d'aprenentatge) que necessiten una adaptació dels materials o de l'espai, ho han d'indicar en el moment d'inscriure's per tal de poder-los informar dels recursos materials i humans específics de què disposa el CPNL per a un suport especialitzat i individualitzat. 


■  Condicions per a la inscripció 
 

 • Tenir fets els 18 anys en la data d'inici del curs, o bé tenir més de 16 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

 • Acreditar el nivell de coneixements de català, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2. Determinació del nivell per accedir a un curs del CPNL.

 • Estar al corrent de pagament de les matrícules anteriors, si escau. 


■  Formalització de la inscripció 
 

 • Emplenar la fitxa d'inscripció, si la inscripció és presencial, o el formulari, si la inscripció és en línia.

 • Acreditar la identitat mitjançant DNI, NIE, equivalents de l'espai Schengen o passaport.

 • Si es té dret a reducció de matrícula, cal que es tinguin els documents vigents que acreditin aquest dret perquè es puguin presentar o adjuntar en el moment de la inscripció. Es poden consultar els documents que són vàlids en aquest enllaç.

 • La matrícula és efectiva un cop fet el pagament.

 • En els cursos gratuïts, la matrícula és efectiva si s'assisteix el primer o segon dia de curs (cursos presencials, semipresencials, virtuals i semivirtuals) o si es connecta a l'entorn virtual d'aprenentatge durant els 3 primers dies del curs (cursos en línia).


■  Altres documents, si escau 
 

 • Necessitats especials. Documents de caràcter oficial que acreditin la necessitat al·legada. 

 • Autorització del pare, de la mare o del tutor legal, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys. Autorització parental.

 • En el cas que la persona que formalitzi la inscripció no sigui la persona interessada, cal acreditar-ne la representació. 


■  Pagament  
 

L'alumne rebrà el document per fer el pagament, un cop inscrit.

Si en el termini de 3 dies naturals no s'ha fet efectiu el pagament, la inscripció quedarà anul·lada. 

Totes les persones inscrites en un curs amb matrícula gratuïta que no es presentin a l'aula el primer o segon dia de curs o no es connectin a l'entorn virtual d'aprenentatge durant els 3 primers dies de curs i no hagin avisat el CNL o a Suport alumnes perdran la plaça.