Cursos de català

Normativa dels cursos de català

8. Retorn de matrícula

■  Supòsits que donen dret al retorn de la matrícula

El CPNL només retornarà l'import de la matrícula en els supòsits següents:

 1. Anul·lació de grups

  El CPNL retornarà l'import de la matrícula en els supòsits d'anul·lació de grups per les causes previstes a l'apartat 5. Anul·lació de grups, d'acord amb els barems següents:

  1. En el cas que el curs no s'hagi pogut començar o se n'hagi impartit menys del 50 %, es retornarà el 100 % de l'import de la matrícula.

  2. En el cas d'anul·lació d'un grup en què s'ha impartit més del 50 %, es retornarà el 50 % de l'import de la matrícula.

  De forma excepcional, si s'han d'anul·lar cursos per situació d'emergència sanitària i s'ha impartit més del 80 % del curs, no es retornarà l'import de la matrícula.

 2. Reducció de matrícula

  Les persones que tenen dret a reducció de matrícula i han pagat la matricula íntegrament, se'ls retornarà l'import corresponent a la reducció, un cop acreditada la seva situació.

 3. Canvi de nivell a requeriment del professor

  Si el canvi de nivell és per indicació o requeriment del professor, l'alumne té dret a l'abonament de la diferència de l'import de la matrícula si és inferior o, n'haurà d'abonar la diferència, si l'import és superior.

 4. Renúncia

  Les persones que renunciïn formalment a fer el curs abans de la data d'inici del curs tindran dret a la devolució de l'import de la matrícula.

  A la pàgina web del CPNL, a Tràmits, l'alumne trobarà la informació per sol·licitar el retorn de la matrícula.

  Un cop s'hagi resolt la sol·licitud, el retorn de l'import total o parcial de la matrícula, si escau, es farà per transferència bancària, en el termini de 3 mesos, des que es registra la sol·licitud.

  En la resolució de la sol·licitud, s'aplicarà la normativa vigent en el moment de la inscripció al curs.

■  No donen dret a retorn de matrícula el supòsits següents:

 1. Canvis d'horari, nivell o grau, o trasllat de curs

  En el cas d'un canvi a un curs de durada o nivell o grau diferent a petició de l'alumne, el CPNL no retornarà els diners si l'import del nou curs és inferior i l'alumne n'haurà d'abonar la diferència si l'import és superior.

  En el cas que el CPNL no pugui efectuar el canvi sol·licitat (horari, nivell, trasllat de curs) i l'alumne no pugui continuar el curs, no tindrà dret a devolució de matrícula.

 2. Falsedat en les dades

  En cas d'invalidar la inscripció per falsedat de les dades donades, no es retornarà l'import de la matrícula.

 3. Baixa

  La baixa en un curs no implica el retorn de la matrícula.