Cursos de català

Nivell de suficiència (C1)

C1

Nivell de suficiència


Per comunicar-se oralment i per escrit de manera flexible i eficaç, amb fluïdesa i espontaneïtat en les situacions formals de l'àmbit social, acadèmic i professional.

L'alumne serà capaç de comunicar-se oralment i per escrit de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l'àmbit social, acadèmic i professional. L’aprenent s’haurà de poder expressar amb fluïdesa i espontaneïtat, i demostrar un ús controlat de les estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

L'alumne comprendrà textos orals i escrits de ficció i de no ficció i haurà de fer narracions, descripcions i presentacions orals. L’aprenent haurà d'escriure textos narratius i descriptius amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Enllaços:

L'alumne comprendrà textos orals i escrits de caire literari, explicatiu, directiu i predictiu. Podrà fer exposicions orals de tipus informatiu o didàctic i llegir en veu alta textos explicatius i predictius. L’aprenent també haurà d'escriure textos de caire explicatiu i directiu, amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Enllaços:

L'alumne llegirà i comprendrà textos orals i escrits de caire argumentatiu i textos orals de ficció produïts en diverses varietats generacionals i socials; haurà de poder fer argumentacions orals en situacions formals. L’aprenent també escriurà textos argumentatius dels àmbits privats, social i laboral, amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Certificat

Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència, C1.

Enllaços:

image
image
image
image
image
image
Cercador de cursos
VxL