Cursos de català

Normativa dels cursos de català

6. Baixes i abandonaments


■  Baixes
 

Si l'alumne no pot seguir el curs amb regularitat, sigui quina sigui la modalitat del curs, ha de comunicar formalment la baixa de la seva inscripció al CPNL.

El termini per sol·licitar la baixa serà de 15 dies naturals en els cursos d'una durada de 3 mesos o més i de 8 dies naturals en els cursos d'una durada inferior a 3 mesos, a comptar des de:

  • L'última assistència a classe en un curs presencial o semipresencial.

  • L'última connexió a una classe síncrona en els cursos virtuals o semivirtuals.

  • L'última activitat registrada en un curs en línia.

A la pàgina web del CPNL, a Tràmits, l'alumne trobarà el formulari per sol·licitar la baixa d'un curs.


■  Abandonament
 

En cas que no es comuniqui formalment la baixa en els terminis establerts al punt anterior, es considerarà que l'alumne ha abandonat el curs i perdrà el dret de matricular-se en el torn preferent.

En qualsevol cas, el CPNL donarà de baixa l'alumne del curs.