Cursos de català

Certificació

12. Certificació

El CPNL, un cop acabat el curs, emet:

  • Certificat d'assistència o de seguiment

  • Certificat d'assoliment

Certificat d'assistència o de seguiment

El certificat d'assistència correspon als cursos presencials, semipresencials, virtuals i semivirtuals. El certificat de seguiment correspon als cursos en línia.

Per emetre aquests certificats s'ha d'haver assistit o s'ha d'haver seguit un 75 % del curs.

Els certificats d'assistència i de seguiment s'emeten únicament a petició de l'alumne en a la pàgina de tràmits.

Certificat d'assoliment

Els certificats d'assoliment poden ser de cursos amb certificat homologat i de cursos amb certificat no homologat.

Aquests certificats també acrediten l'assistència o el seguiment del curs.
 

■  Cursos amb certificat homologat


En els cursos que són de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior) els certificats d'assoliment expedits pel CPNL són equivalents als certificats de coneixements de català del departament competent en matèria de política lingüística de la Generalitat de Catalunya i es corresponen a l'A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MERC), respectivament.
 

■  Cursos amb certificat no homologat

En els cursos que no són final de nivell de coneixements, el CPNL expedeix un certificat que acredita la superació del grau per poder continuar el procés d'aprenentatge i, per tant, no equival a cap certificat del departament competent en matèria de política lingüística.


■  Cursos complementaris i especialitzats

En el cas dels cursos complementaris i especialitzats els alumnes tindran dret a un certificat si compleixen les condicions d'avaluació establertes en els programes respectius, d'acord amb els procediments que s'hi estableixin. 

En el cas de no haver rebut el certificat pertinent, l'alumne el podrà sol·licitar a l'apartat de Tràmits de la pàgina web del CPNL.