Gramàtica

Intermedi 2

En el nivell intermedi 2 l'alumne comprendrà textos orals breus i textos escrits informatius dels mitjans de comunicació, podrà intervenir breument en mitjans de comunicació i podrà escriure correspondència breu i comunicats informatius, amb adequació, coherència i cohesió.

El nivell intermedi 2 és el segon dels tres nivells per assolir el certificat de coneixement de català de nivell intermedi B2 que acredita que l'alumne és un usuari independent.

Un usuari independent B2 pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional, pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors, pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Els continguts gramaticals del nivell intermedi 2

A l'índex de l'esquerra hi ha tots els continguts que pertanyen a aquest nivell classificats per categories. A més, es destaquen en negreta els continguts que s'introdueixen en aquest nivell.

Filtres

Cercar Cerca avançada