Cercar Cerca avançada
Tornar

2. Lligar les idees: connectors i marcadors textuals

Bàsic 3

Els connectors són paraules que uneixen idees i serveixen per introduir idees de comparació, direcció, causa, conseqüència…, i donar sentit als textos o expressions orals.

Poden expressar:

 • Comparació
     La capsa verda és tan gran com la capsa groga. 
     La capsa groga no és tan gran com la vermella.
     La capsa blava és més gran que la capsa vermella. 
     La meva germana és menys alta que jo.
     Tant l'un com l'altre són grans.
     Ni l'una ni l'altra són petites.
     Tots dos són grans.
     L'un és gris i l'altre no.
 • Direcció
     On vas? Vaig a casa meva.      
     On vas ara? Vaig a portar aquestes begudes.
 • Causa
     Com que feia fred vam sortir molt abrigats.    
     Vam sortir molt abrigats perquè feia fred.
     Ja que has vingut, podríem aprofitar l’ocasió per reunir-nos.
 • Conseqüència
     Feia fred; per tant, vam sortir molt abrigats.

Elemental 1

 • Connectors per expressar comparacions
     Tenim un local millor nosaltres que (no / no pas) ells.
     Ho fem pitjor nosaltres que ells.
     En Pere corre més que ningú.
     Guanyo menys diners que la Joana.
     No guanyo tant com voldria. 
 • Relatiu simple feble que
  Utilitzem el pronom relatiu que per referir-nos a un nom que acabem de mencionar. Amb el pronom que introduïm una oració i expliquem alguna informació d’aquest nom.
     He conegut una noia. (No donem cap informació de la noia.)
     He conegut una noia molt interessant. (Donem més informació de la noia.)
     He conegut una noia que parla deu llengües. (Donem més informació de la noia en forma d'oració. En aquesta oració el pronom que equival a noia i fa de subjecte del verb parla.)

Elemental 2

 • Preposicions: segons, mitjançant, sense, contra, a través de, gràcies a…
     Segons em va dir el Joan, hi anirem tots junts.
     Ho han arribat a fer mitjançant l'ajut dels amics.
     Ha fet la feina sense que li ho haguessin demanat.
     El cotxe ha topat contra la paret.
     M'ha arribat la notícia a través del correu electrònic.
     He pogut acabar la feina gràcies a la teva ajuda.
 • Oracions substantives: que, si…
  Casos en què hi ha informació reportada: em va demanar, em va dir, em va preguntar
     Voleu un advocat d'ofici? > Em va preguntar si volíem un advocat d'ofici.        
     Has vist mai l'advocat? > Em va demanar si havia vist mai l'advocat.
     Vull un advocat d'ofici. > Em va dir que volia un advocat d'ofici.
 • La coma en les oracions de relatiu explicatives i especificatives.
  Fem servir el relatiu simple feble: que
     Els balcons, que donen a la plaça, eren oberts.                          
        → És una oració explicativa, separada per coma. > Tots els balcons donen a la plaça.
     Els balcons que donen a la plaça eren oberts.
        → És una oració especificativa, sense coma. > Només eren oberts els balcons que donen a la plaça.
 • Oracions de relatiu explicatives. Relatiu compost: el qual, la qual, els quals, les quals.
  Són oracions que donen una informació complementària com a explicació i van entre comes.
     Els balcons, que donen a la plaça, eren oberts. = Els balcons, els quals donen a la plaça, eren oberts.
     El discurs de la presidenta, que havia presentat la dimissió feia dos dies, va ser molt aplaudit.
  = El discurs de la presidenta, la qual havia presentat la dimissió feia dos dies, va ser molt aplaudit.
 • Oracions de relatiu: preposició + relatiu compost
  El relatiu compost es forma amb un article definit (el, la, els, les) i la forma qual o quals. Aquestes oracions també poden fer servir el pronom on quan l’antecedent és un lloc.
     Aquesta foto és de l'autocar. El circuit es fa amb l'autocar.
     Aquesta foto és de l'autocar amb el qual es fa el circuit.
     Aquesta és l'agència amb la qual vam fer el creuer pel Carib.
     Aquesta és la palmera sota la qual em posava a fer la migdiada.
     Aquest és l'hotel en el qual vam quedar-nos. Sí, l'hotel on vam quedar-nos.
     Els altres turistes que s’estaven a l'hotel, amb els quals coincidíem a tot arreu on anàvem, eren molt simpàtics.
     Aquest és el guia del qual et parlava a la postal.
 • Superlatius. Expressions d'èmfasi
     És la muntanya més alta de totes. La més alta de totes.
     És la millor platja que he vist mai. La millor que he vist mai. És la millor.
     Va ser la pitjor excursió de totes. La pitjor que he fet mai.
     Es tracta de la novel·la més important de l'autor. La més important de l'autor.     
     És un dels diaris més influents del país. El més influent, de fet.
     És la pel·lícula més dolenta que he vist mai. La més dolenta.

Elemental 3

Preposicions i conjuncions: com, com a, com si, com més… millor/pitjor

Tant l’un com l’altre són rossos.
És tan alt com el seu germà.
No treballa tant com ens vol fer creure.
És pobre com una rata.
Fes-ho com vulguis.
Es comporta com un mestre d’escola.
Es comporta com el mestre d’escola que és.

L'han contractat com a mestre.

És com si fos de sucre.

Com més aviat te n'oblidis, millor.
Com més cas li facis, pitjor.

Connectors lògics: finalitat, causa i conseqüència

Per indicar… Connectors Exemples
Finalitat perquè
per tal que
per / per tal de
Hi vaig anar perquè volia visitar-lo.
He vingut per tal que m'aconsellis.
He vingut per aconsellar-te. / He vingut per tal d’aconsellar-te.
Causa perquè
per
ja que
a causa de
S’han queixat perquè fèiem massa soroll.
S'han queixat per haver sentit massa soroll.
Hi ha hagut moltes queixes, ja que el problema no s’ha resolt.
Hi ha hagut moltes queixes a causa dels sorolls.
Conseqüència així doncs
doncs
per tant
de manera que
així és que
en conseqüència
No s’ha resolt el soroll ambiental; així doncs, el pla ha fracassat.
Ja és l’hora? Doncs som-hi!
No netejaven els carrers; per tant, hi havia molta brutícia.
La brutícia s’acumulava, de manera que van fer un pla de neteja.
La brutícia s'acumulava, així és que van fer un pla de neteja.
No netejaven mai; en conseqüència, hi havia molta brutícia.

Connectors lògics: condició, oposició

Per indicar… Connectors Exemples
Condició si
posat que
en cas que
Si haguessis vingut t'ho hauria explicat.
Posat que hi hagi prou espai, tindrem un despatx per a cadascú.
En cas que hi hagi prou espai, tindrem un despatx per a cadascú.
Oposició però
tanmateix
no obstant (això)
ara bé
en canvi
per contra
encara que
tot i que
malgrat que
malgrat això
Hi havia prou espai, però no teníem un despatx per a cadascú.
Hi havia prou espai; tanmateix, no teníem un despatx per a cadascú.
Tothom va arribar a l’hora; no obstant això, el sopar va començar tard.
Hi estic d'acord; ara bé, m’agradaria fer una matisació.
Ell és molt agradable; en canvi, la seva dona és molt antipàtica.
El seu home és molt antipàtic; per contra, ella és molt agradable.
Encara que plogui, anirem d'excursió.
Tot i que ningú no en tenia ganes, vam anar d'excursió.
Malgrat que tothom havia arribat a l’hora, el sopar va començar tard.
Malgrat això, el sopar va començar d’hora.

Intermedi 2

Les idees d’un text es lliguen amb elements i recursos diversos que ajuden el lector a entendre l’estructura del text, i la relació i la jerarquia entre els conceptes.

Els principals recursos per lligar les idees són els següents:

Paràgrafs

 • La distribució d’un text en paràgrafs ens permet organitzar les idees. Un paràgraf és una unitat del discurs formada per un conjunt d’oracions que desenvolupen un mateix concepte.
   
 • No hi ha una llargària òptima per a tots els paràgrafs. Un text tècnic pot demanar uns paràgrafs curts perquè s’hi estan definint conceptes diversos; en canvi, un text narratiu pot demanar paràgrafs més llargs, que permeten una explicació minuciosa de situacions i accions.
   
 • En els textos administratius la distribució en paràgrafs és especialment significativa, perquè sovint ja tenen una estructura predeterminada (com en el cas del certificat). L’estructura també és especialment significativa en la carta.
   
 • Per assegurar-vos que la distribució en paràgrafs que heu fet en un text és adequada, un bon recurs és mirar de posar un títol a cada paràgraf. Si podeu titular cada paràgraf i els títols se succeeixen lògicament, segurament heu encertat la distribució.

Marques en el text

 • Com a marques de text, entenem els títols, l’ús de negretes, cursives, els tipus de lletra…
   
 • Especialment en textos llargs, és molt útil recórrer a marques com els títols, els esquemes, els resums, els tipus de lletra, les numeracions, els quadres, les llistes, els gràfics, etc.
   
 • Aquests recursos, ben utilitzats, eviten que el lector hagi de fer esforços per interpretar quina importància donem a cada aspecte del discurs, i per tant eviten possibles males interpretacions.

Connectors

 • Són uns elements lingüístics (conjuncions, adverbis, etc.) que marquen l’ordre del discurs i estableixen unes relacions significatives entre les idees i les frases que poden ser de conseqüència (per tant, per consegüent), oposició (tanmateix, això no obstant), recapitulació (en resum, en definitiva), etc.

Filtres

Nivell