Cercar Cerca avançada
Tornar

20. Les formes no personals del verb

Bàsic 1

Les formes no personals del verb són formes verbals que no es conjuguen, no es relacionen amb la persona verbal i, per tant, no indiquen ni la persona ni el temps verbal.

Per exemple, les formes no personals del verb parlar són l’infinitiu, parlar, el gerundi, parlant, i el participi, parlat, que no es conjuguen perquè no es relacionen amb cap persona gramatical, jo, tu, nosaltres, etc.

Forma
no personal
Terminació 1a conjugació
-a-
2a conjugació 
-e-
3a conjugació 
-i-
Infinitiu  -ar, -er/-re, -ir treballar, menjar,
parlar, cantar
viure, beure,
fer, córrer, prendre
dormir, servir,
llegir, conduir
Gerundi  -nt treballant, menjant,
parlant, cantant
vivint, bevent,
fent
, corrent, prenent
dormint, servint,
llegint, conduint
Participi  -t, -s treballat, menjat,
parlat, cantat
viscut, begut,
fet, corregut, pres
dormit, servit,
llegit, conduït

El gerundi

Fem servir el present del verb estar + gerundi per indicar:

 • Accions que passen en el moment en què es parla.
     —Què estàs fent a la sala d'estar?
     Estic mirant la tele.
   
 • Accions que passen en un període llarg de temps.
     —Com va tot?
     —Bé, estic estudiant català.

Bàsic 2

En aquesta animació es presenten els participis irregulars.


Participis irregulars 

asseure > assegut, asseguda
beure > begut, beguda
caure > caigut, caiguda
comprendre > comprès, compresa
conèixer > conegut, coneguda
córrer > corregut, correguda
dir > dit, dita
dur > dut, duta
encendre > encès, encesa
fer > fet, feta
haver > hagut, haguda
imprimir > imprès, impresa
tenir > tingut, tinguda
treure > tret, treta
venir > vingut, vinguda
veure > vist, vista
viure > viscut, viscuda
voler > volgut, volguda

Elemental 1

Construccions amb gerundi

 • Les construccions amb les formes impersonals de gerundi expressen continuïtat i simultaneïtat.
  • Construccions per expressar la continuïtat:
      Continua traient la pols.
      Va traient la pols, va fent.
      Continua plovent.
      Es va jubilar, però va continuar treballant.
      Durant anys va anar estalviant fins que va poder comprar-se el pis.
      Durant els anys vuitanta, va anar col·laborant amb diversos cantants.
    
  • Construccions per expressar la simultaneïtat:
      Tu ves parlant per telèfon, que nosaltres anem treballant.
      Es guanyava la vida fent de músic.
 • Recorda que el gerundi no expressa mai una conseqüència.

  Per tant, les frases següents són incorrectes:
     *La tempesta d’ahir va batre rècords de precipitació, sent la més important de la dècada.
     *Un camió carregat de pollastres va bolcar ahir a l’autopista, provocant un caos circulatori important a l’hora punta.

  I caldria expressar-les, per exemple, així:
     La tempesta d'ahir va batre rècords de precipitació i es va convertir en la més important de la dècada.
     La tempesta d'ahir va batre rècords de precipitació, fet que la converteix en la més important de la dècada.
     La tempesta d'ahir va batre rècords de precipitació i es pot considerar que és la més important de la dècada.

     Un camió carregat de pollastres va bolcar ahir a l'autopista i va provocar un caos circulatori important a l'hora punta.
     Un camió carregat de pollastres va bolcar ahir a l'autopista, fet que va provocar un caos circulatori important a l'hora punta.

Elemental 3

Concordança del participi

La concordança de participi no és obligatòria sinó optativa. La concordança adapta el participi al gènere i el nombre del complement directe:
   Les nenes, no les he vistes en tot el dia.
   El formatge, l'he comprat.
   La melmelada que em vas demanar l'he comprada aquest mateix matí.
   Els plàtans, els he comprats a la fruiteria de la cantonada.
   Les salsitxes, no les he comprades perquè no m’han semblat del tot fresques.

Sense concordança Amb concordança
El pa, l'ha comprat.
La salsa, l'ha comprat.
Els iogurts, els ha comprat.
Les galetes, les ha comprat.
El pa, l'ha comprat.
La salsa, l'ha comprada.
Els iogurts, els ha comprats.
Les galetes, les ha comprades.

Intermedi 2

Les formes no personals del verb són l’infinitiu, el gerundi i el participi.

 • L’infinitiu dels verbs acaba amb -ar-er/-re -ir, segons la conjugació a què pertanyen. Aquesta forma s’utilitza en el passat perifràstic.
     vaig cantar, vas témer, va perdre, vam servir

  L’infinitiu és la forma principal del verb, la forma en què el busquem al diccionari, i equival a un substantiu. El trobem formant oracions d’infinitiu i en les perífrasis verbals. 
     M'agrada regar. (substantiu)
     Preferiria escriure a màquina. (oració)
     Comença a ploure. (perífrasi)


  La -r final de l’infinitiu, tot i que normalment és muda, es pronuncia davant d’un pronom feble: vaig fer-ho, van cantar-li…

  Són incorrectes tots els infinitius acabats amb -guer (no s’ha de dir ni escriure *poguer, *sapiguer, *volguer…).

  Les formes d’infinitiu dels verbs de la 3a conjugació acabats amb vocal seguida de -ir no duen dièresi a la desinència verbal: reduir, conduir…

 • El gerundi és l’equivalent un adverbi i el trobem en oracions subordinades i en perífrasis verbals.
     Caminava pensant. (adverbi)
     Qui vols que et senti, parlant tan baix? (oració)
     Estic menjant un peix boníssim. (perífrasi)  

  Els gerundis que acaben amb -guent són vulgarismes i no són correctes. Convé recordar els següents:
     podent, volent, cabent, sabent, havent, valent, tenint

  Les formes de gerundi no duen mai dièresi a la terminació.

  Les terminacions pròpies del gerundi són -ant-ent-intles quals es corresponen amb les terminacions de cada conjugació:
     cantant, corrent, dormint, obeint, conduint

  La -t final del gerundi, tot i que normalment és muda i no es pronuncia, se sensibilitza davant d’un pronom feble: anant-hi, comprant-ho
 • El participi equival a un adjectiu i apareix en oracions subordinades i en algunes perífrasis verbals:
     T’he deixat la factura preparada. (adjectiu)
     Acabada aquesta feina, me n’aniré a dinar. (oració)
     La porta ha quedat oberta. (perífrasi) 

  Juntament amb el verb haver, el participi serveix per formar els temps compostos dels verbs: he cantat, haurien pres, hagis dormit, havíem temut

  Les formes del participi dels verbs de la tercera conjugació acabats amb vocal seguida de -ir sempre duen dièresi a la terminació: conduït, reduïda
 • El quadre següent recull, a manera de resum, les particularitats de cada forma no personal:
Forma Funció Dièresi (3a conj.) Irregularitat -g-
 Infinitiu

 Substantiu
    Parlar és bo.

 No en duu mai
   reduir, conduir…

 No en té
   poder, valer

 Gerundi

 Adverbi
    Treballa xiulant.

 No en duu mai
   introduint, obeint…

 No en té
   sabent, volent

 Participi

 Adjectiu
    Tinc la carn cuita.

 Sempre en duu
   agraït, seduïda…

 Sovint en té
   begut, conegut

Filtres

Nivell