Cursos de català

Avaluació

10. Avaluació

10.1 Avaluació dels cursos no homologats:

a) En els cursos no homologats es fa avaluació continuada. L'alumne haurà de lliurar les tasques obligatòries que s'avaluen d'acord amb els criteris del curs per progressar de nivell.

b) Requisits per ser avaluat:

- En els cursos presencials, haver assistit al 75% de la durada del curs (l'assistència es compta a partir del dia d'inici del curs).

- En els cursos en línia, haver realitzat el 75% de les activitats del pla de treball.

c) Requisits per aprovar:

- Obtenir una qualificació d'apte en les tasques del pla de treball.

10.2 Avaluació dels cursos homologats:

a) En els cursos homologats Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior, el resultat de l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs (20%) i de la prova final (80%).

b) Requisits per presentar-se a la prova final:

- En els cursos presencials, haver assistit al 75% de la durada del curs (l'assistència es compta a partir del dia d'inici del curs).

- En els cursos en línia, haver realitzat el 75% de les activitats del pla de treball.

c) Requisits per aprovar:

- Obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar els blocs eliminatoris de la prova.

d) Convocatòria de les proves finals:

La prova final té una única convocatòria per presentar-s'hi. En el cas que un alumne no pugui fer la prova el dia previst podrà sol·licitar la convocatòria especial, que es farà en un termini màxim de 15 dies posteriors a la data de la prova. Els motius per optar a aquesta convocatòria especial són:

  • Indisposició o malaltia inesperada de l'alumne o d'un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat

  • Visita mèdica immodificable

  • Afer laboral molt especial programat o inesperat

  • Exàmens oficials

  • Mort d'un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat

  • Matrimoni de l'alumne

  • Naixement d'un fill

  • Deure inexcusable de caràcter públic i personal

  • Impossibilitat d'assistir per situacions excepcionals que valorarà el CPNL

En el moment de fer la sol·licitud caldrà acreditar documentalment el motiu pel qual no es pot fer la prova el dia de la convocatòria, d'acord amb el model de document del CPNL.

e) Adaptació de les proves:

En el cas que algun alumne necessiti una adaptació especial per fer la prova, cal que ho sol·liciti al CNL.

f) El dia de la prova els alumnes hauran d'acreditar la identitat mostrant un dels documents següents: DNI, NIE (o equivalents de l'espai Schengen) o passaport.

g) Vista d'examen

Després d'haver fet la prova els alumnes rebran un informe amb el resultat. En el termini de 5 dies hàbils a comptar des del lliurament de l'informe, es pot sol·licitar fer la vista d'examen, amb cita prèvia.

h) Models de prova

L'estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL.