Cercar Cerca avançada
Tornar

2. Processos de formació lèxica

Elemental 1

La derivació és un procés de formació de mots nous a partir d’una arrel a la qual s’afegeixen sufixos o terminacions per obtenir paraules noves amb significats nous:
   mar: marí, marina, mariner, maresme, marítim, maror, mareig…
   hivern: hivernacle, hivernal, hivernada…

En aquest cas, mar i hivern són arrels, i són noms amb un significat ple. Però hi ha altres casos:
   dorm-: dormir, dormilega, endormiscar-se, adormir-se, dormitori…

En aquest darrer cas, l’arrel coincideix amb la tercera persona verbal del present del verb dormir.

Sufixos per a la derivació

Fem servir sufixos per:

 • expressar conjunts i quantitats: -ada, -at, -menta: ventada, aiguat, xerramenta...
 • establir mides diverses: -et, -eta com a diminutius; -às, -assa com a augmentatius: personeta, cotxàs…
 • definir dimensions: -ària, -ada: amplària, llargada…
 • anomenar arbres fruiters: -er, -era: taronger, esparreguera, tomaquera…

També podem fer servir sufixos augmentatius per expressar valoracions positives o valoracions negatives:

 • expressem admiració o fem valoracions positives: -arro, -arra; -às, -assa
  tema > temarro, veu > veuarra;
  peu > peuàs, partit > partidàs, festa > festassa, casa > casassa

   
 • expressem menyspreu o valoracions negatives: -ot, -ota
  vestit > vestidot, gos > gossot
  cadira > cadirota, veu > veuota, paraula > paraulota

Terminacions per a la derivació

 • Noms derivats d’altres noms
Terminacions       Derivats
-ista flauta    flautista
guió 
  guionista
recepció 
  recepcionista
dent → dentista
-ta gimnàs → gimnasta
astronau → astronauta
 • Noms cultes derivats d’altres noms
Terminacions       Ell és... Ella és... Es dedica a...
-leg, -loga psiquiatre
químic
informàtic
biòleg
antropòleg
filòleg
psiquiatra
química
informàtica
biòloga
antropòloga
filòloga
la psiquiatria
la química
la informàtica
la biologia
l'antropologia
la filologia
-ista dentista
oculista
dentista
oculista
l’odontologia
l’oftalmologia
altres... advocat
etnògraf
advocada, advocadessa
etnògrafa
advocacia
etnografia
 • Noms derivats de verbs
Terminacions       Derivats
-all mirar  →  mirall
ventar 
→  ventall
raspar
  →  raspall
-dor abocar  →  abocador
rebre  →  rebedor
recollir  →  recollidor
-dora aspirar  →  aspiradora
calcular  →  calculadora
rentar  →  rentadora
 • Noms derivats de verbs per expressar l’acció i l’efecte d’un verb
Terminacions Derivats
-ció               congelar  → congelació
indicar
  → indicació
pronunciar
  → pronunciació
publicar
  → publicació
-sió adherir  → adhesió
decidir  → decisió
expulsar  → expulsió
tensar
  → tensió
 • Noms derivats d’adjectius, equivalents a noms abstractes
Terminacions Derivats
-esa savi  → saviesa
calb
  → calbesa
honrat
  → honradesa
ferm
  → fermesa
àcid
  → acidesa
tímid
  → timidesa
 • Verbs derivats de noms
Terminacions Derivats
-ejar feina → feinejar
-itzar teoria → teoritzar
-ificar escena → escenificar
 • Verbs derivats d’adjectius
Terminacions Derivats
-itzar impermeable impermeabilitzar
independent
independitzar
àgil
agilitzar
agut → aguditzar
mimètic
mimetitzar
privat
privatitzar
-ificar simplesimplificar
tècnic
tecnificar
unit
unificar
 • Verbs derivats de verbs, amb un valor intensiu
Terminacions Derivats

-ejar

dormir dormisquejar
cantar
cantussejar
ploure
plovisquejar
-assar allargar allargassar

Els superlatius

 • Les terminacions dels adjectius -íssim i -íssima indiquen un grau alt d’intensitat.
     Aquest pis és petitíssim.
     És una persona intel·ligentíssima.
     Té un fill altíssim.
     Van preparar unes activitats divertidíssimes.

   
 • En alguns casos es produeixen canvis ortogràfics respecte de l’adjectiu i, fins i tot, canvis en la forma de la paraula.
     Avui el cel és blavíssim. (blau)
     Això que dius és gravíssim (greu)
     El teu amic és pesadíssim. (pesat)
     El paper de la paret s’ha de canviar, està groguíssim. (groc)
     Tenen un jardí grandíssim. (gran)
   
 • Hi ha alguns superlatius irregulars.
     Va trobar una solució òptima al problema. (molt bona)
     Viu en un país paupèrrim. (molt pobre)
     Hi ha una diferència mínima entre les dues propostes. (molt petita)
     Els beneficis d’aquesta temporada han estat ínfims. (molt baixos)
     És un escriptor pèssim, però no ho vol reconèixer. (molt dolent)
   
 • Els adjectius bo i dolent formen els superlatius el millor i el pitjor respectivament. Aquests adjectius tenen forma femenina, bona i dolenta, i formen els superlatius la millor i la pitjor respectivament.
     Aquesta pintora és la millor artista que hi ha a la galeria d’art.
     Li has donat el pitjor consell que he sentit mai.

   

Podeu repassar la fitxa sobre l’ús de bé, bo, dolent i malament per ampliar aquesta informació.

Filtres

Nivell