Cercar Cerca avançada
Tornar

1. L'article

Bàsic 1

L’article definit

 • Utilitzem l’article definit davant dels noms comuns per referir-nos a coses concretes.
    
  el nen, l'home; els nens, els homes
     la casa, l'olla; les cases, les olles
  Article definit singular Article definit plural
Masculí el, l’ els
Femení la, l’ les
 • L’article la no s’apostrofa davant paraules femenines que comencen en i, u, hi, hu àtones ni davant del nom de les lletres, i algun altre cas.
     la història, la universitat
     la ema, la ela
     Tenim una reunió a la una.

L’article indefinit

 • L’article indefinit acompanya noms comuns que encara no coneixem i que es presenten per primera vegada en el discurs.
     un nen, una plaça, uns telèfons, unes dones
  Article indefinit singular Article indefinit plural
Masculí un uns
Femení una unes

L’article personal

 • Posem l’article personal davant dels noms de persona, i hem de tenir en compte, per tant, si els noms són masculins o femenins. Si el nom de persona comença per vocal, cal apostrofar (’) l’article.
     En Lluís, en Carles, l’Albert, l’Anna i la Marta viuen a Girona. 
     N’Aina i n’Eulàlia i n’Eudald són germans i viuen a Manacor.
     El Josep i l’Enric viuen al Prat de Llobregat.

   
 • Depenent de la varietat geogràfica, fem servir l’article personal, l’article definit o, fins i tot, no fem servir article davant dels noms de persona.
     en català central: La Carme, en Carles, l’Anna i l’Enric són cosins.
     en nord-occidental: La Carme, el Carles, l’Anna i l’Enric són cosins.
     en varietats baleàriques: Na Carme, en Carles, n’Anna i n’Enric són cosins.
     en varietats valencianes: Carme, Carles, Anna i Enric són cosins.
 • Davant dels noms de persona també fem servir l’article definit (el, la), que s’apostrofa davant de vocal:
     El Pere estudia català.
     L’Albert parla àrab.
     La Montserrat treballa a l’escola.
     L’Anna és molt divertida.
   
 • Els noms de noia que comencen per i o u àtona (sense accent) mantenen l’article la, sense apostrofar:
     La Isabel i la Iolanda juguen a futbol cada dissabte.
     L’Íngrid viu amb unes amigues als afores del poble.

Les contraccions

Quan coincideix una preposició amb un article formen una agrupació, que en diem contracció.

Diem vaig a casa, però vaig al mercat, en què al = a (preposició) + el (article definit masculí). En aquest cas, al és una contracció. I passa el mateix amb l'article plural: a + els = als. Cal tenir en compte que, quan hem d’apostrofar l’article singular masculí, no fem contracció.

+ la el, els l’
a a la
Vaig a la plaça.
al, als
Visc al carrer del Pi. Visc als Pallaresos
a l’
Vius a l’avinguda.
de de la
Vinc de la plaça.
del, dels
Vinc del parc. Vinc dels Omells de na Gaia.
de l’
Vinc de l'avinguda.
per per la
Passejo per la plaça.
pel, pels
Passo pel parc. Passo pels carrers buits.
per l’
Passejo per l’avinguda.
ca ca la
Ara viuen a ca la Marta.
cal, cals
Ara viuen a cal Joan. Ara viuen a cals Pinyol.
ca l’
Ara viuen a ca l'Andreu?

Intermedi 1

L’article és un element gramatical que informa sobre el gènere i el nombre del substantiu del qual depèn. L’article també dona valor substantiu a expressions o paraules que no són pròpiament un substantiu.

Les formes de l’article són:

Article definit Article indefinit
Masculí
singular
Masculí
plural
Femení
singular
Femení
plural
Masculí
singular
Masculí
plural
Femení
singular
Femení
plural
el, l’ els la, l’ les un uns una unes

L’ús de l’article davant dels noms propis de persona i la forma emprada depenen del parlar i del context d’ús.

 • En la major part dels parlars de Catalunya s’usa l’article definit davant dels noms propis femenins (la, l’); amb els masculins començats per vocal es fa servir l’article definit (l’), i amb els començats per consonant són possibles tant l’article personal (en) com el definit (el).
  • Article definit: He parlat amb la Joana, l’Antònia, l’Ignasi, la Costa i l’Aguiló.
  • Article personal: Hem visitat en Tomeu i en Cruells.
 • En els parlars baleàrics s’empra l’article personal (en, na, n’) en tots els casos.
     He parlat amb na Joana, n’Antònia, n’Ignasi, na Costa i n’Aguiló.
     Hem visitat en Tomeu i en Cruells.
 • En els parlars valencians, en parlars de la Franja i en tortosí, no se sol fer servir l’article amb els noms de persona.
     He parlat amb Joana, Antònia, Ignasi, Costa i Aguiló.
     Hem visitat Tomeu i Cruells.
 • En usos formals prescindim de l’article davant dels noms de persona.
     La conferència que pronunciarà Joan Majó és molt interessant.
     La directora de la pel·lícula és Rosa Vergés.

Remarques sobre l’article

 • En les enumeracions es pot repetir l’article de cada element o bé estalviar-se aquesta repetició sempre que tinguin el mateix gènere gramatical.
     Avui els pallassos, els malabaristes i els equilibristes han fet una actuació excel·lent.
     Avui els pallassos, malabaristes i equilibristes han fet una actuació excel·lent.
   
 • Es considera imprescindible repetir l’article quan els elements de l’enumeració tenen gèneres diferents o quan hi ha una voluntat especial d’identificar cada element.
     Els pallassos, els equilibristes i les noies del grup de dansa han actual a la funció del vespre.
   
 • Cal tenir en compte que una mateixa paraula pot tenir significats diferents segons el gènere.
     el clau / la clau, el canal / la canal, el fi / la fi, el llum / la llum, el son / la son
   

Podeu ampliar aquesta darrera informació amb el contingut de la fitxa sobre el gènere dels noms i els adjectius.

Filtres

Nivell