Cercar Cerca avançada
Tornar

20. Les formes no personals del verb

Bàsic 1

Les formes no personals del verb són formes verbals que no es conjuguen, no es relacionen amb la persona verbal i, per tant, no indiquen ni la persona ni el temps verbal.

Per exemple, les formes no personals del verb parlar són l’infinitiu, parlar, el gerundi, parlant, i el participi, parlat, que no es conjuguen perquè no es relacionen amb cap persona gramatical, jo, tu, nosaltres, etc.

Forma
no personal
Terminació 1a conjugació
-a-
2a conjugació 
-e-
3a conjugació 
-i-
Infinitiu  -ar, -er/-re, -ir treballar, menjar,
parlar, cantar
viure, beure,
fer, córrer, prendre
dormir, servir,
llegir, conduir
Gerundi  -nt treballant, menjant,
parlant, cantant
vivint, bevent,
fent
, corrent, prenent
dormint, servint,
llegint, conduint
Participi  -t, -s treballat, menjat,
parlat, cantat
viscut, begut,
fet, corregut, pres
dormit, servit,
llegit, conduït

El gerundi

Fem servir el present del verb estar + gerundi per indicar:

 • Accions que passen en el moment en què es parla.
     —Què estàs fent a la sala d'estar?
     Estic mirant la tele.
   
 • Accions que passen en un període llarg de temps.
     —Com va tot?
     —Bé, estic estudiant català.

Bàsic 2

En aquesta animació es presenten els participis irregulars.


Participis irregulars 

asseure > assegut, asseguda
beure > begut, beguda
caure > caigut, caiguda
comprendre > comprès, compresa
conèixer > conegut, coneguda
córrer > corregut, correguda
dir > dit, dita
dur > dut, duta
encendre > encès, encesa
fer > fet, feta
haver > hagut, haguda
imprimir > imprès, impresa
tenir > tingut, tinguda
treure > tret, treta
venir > vingut, vinguda
veure > vist, vista
viure > viscut, viscuda
voler > volgut, volguda

Filtres

Nivell