Cursos de català

Nivells i equivalències

Els cursos generals del CPNL estan dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya. S'ofereixen de manera presencial o en línia. L'enfocament metodològic dels cursos s'orienta a l'adquisició de la competència comunicativa i el treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir amb el suport i l'acompanyament del professor.

Nivells

Consulta la informació sobre certificats i equivalències

Nivell inicial (A1)

Per aprendre expressions quotidianes i frases molt simples que permetin interactuar d’una manera senzilla en converses molt bàsiques.

L'alumne serà capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles que li permetin satisfer les primeres necessitats comunicatives, com ara presentar-se, ser presentat a una tercera persona o formular i respondre preguntes sobre detalls personals. A més, l'aprenent podrà interactuar d'una manera senzilla, encara que necessiti que l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a ajudar.

S'adreça, majoritàriament, a persones que no coneixen l'alfabet llatí.

Nivell bàsic (A2)

Per compendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i les expressions més usuals en situacions bàsiques quotidianes.

L'alumne serà capaç de comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i expressions més usuals en situacions comunicatives bàsiques quotidianes que comportin un intercanvi d'informació directa sobre temes personals, familiars i habituals (informació personal i familiar, compres, geografia local, ocupació).

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

Bàsic 1

L'alumne aprendrà a fer intervencions bàsiques en converses quotidianes i podrà comprendre globalment textos orals senzills i breus, mitjanament formals, sobre temes d'interès general. L'aprenent també es familiaritzarà amb el sistema lingüístic català, amb els sons i les grafies i començarà a escriure algun text breu amb lèxic molt bàsic.

Bàsic 2

L'alumne elaborarà textos breus sobre temes d'interès general i aprendrà a mantenir converses breus sobre temes d'interès general i podrà entendre les idees principals de textos orals breus de temàtica general.

Bàsic 3

L'alumne entendrà i produirà globalment i en detall textos orals i converses, en varietat estàndard, sobre qualsevol tema d'interès general i comprendrà el més essencial d'informacions generals emeses pels mitjans de comunicació. L'aprenent també podrà escriure textos breus en varietat estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.

Certificat de coneixements de català de nivell bàsic (A2)

Nivell elemental (B1)

Per comunicar-se amb un cert grau d’autonomia oral i escrita en situacions diverses.

L'alumne serà capaç de comunicar-se amb un cert grau d'autonomia en àmbits públics i professionals (feina, oci, compres, relacions socials) que requreixen un domini més ampli de les habilitats orals i escrites. L'aprenent s'haurà de poder expressar amb un llenguatge senzill que s'adapti a la situació comunicativa encara que sigui sense la fluïdesa amb què ho faria amb la llengua materna.

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

Elemental 1

L'alumne entendrà textos orals i podrà mantenir converses formals de la vida professional o d'interès específic propi, en varietat estàndard i en diversos graus de formalitat, i entendrà el contingut més essencial d'informacions de caire general emeses pels mitjans de comunicació. L'aprenent també podrà escriure textos usuals de l'entorn quotidià en llengua estàndard.

Elemental 2

L'alumne podrà entendre textos orals formals i converses en varietat estàndard amb un cert grau de complexitat i produir-los especificant-hi informacions i opinions personals. L'aprenent també podrà comprendre textos escrits formals de divulgació general i específica en varietat estàndard i saber-ne treure les informacions explícites i implícites.

Elemental 3

L'alumne podrà interpretar el significat dels elements més rellevants de cada text segons les necessitats informatives de cada oient, encara que alguna paraula o expressió no essencial li resulti incomprensible o de significat dubtós. L'aprenent podrà comprendre textos escrits en qualsevol grau de formalitat i es podrà comunicar amb la correcció i fluïdesa adequades a més de produir textos curts amb un grau de correcció suficient.

Certificat de coneixements de català de nivell elemental (B1)

Nivell intermedi (B2)

Per respondre oralment i per escrit, de manera adequada, coherent i fluïda en àmbits socials i professionals.

L'alumne serà capaç d'afrontar un ventall força ampli de situacions comunicatives especialment de l'àmbit professional. L'aprenent es podrà expressar sobre una àmplia gama de temes, en diferents registres i de manera prou precisa i fluïda, i amb un grau de coherència adequació i correcció acceptables.

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

Intermedi 1

L'alumne comprendrà textos informatius i instructius de diversos àmbits (fullets, instruccions, prospectes...), i podrà mantenir converses i entrevistes mitjanament formals, produirà textos orals breus i escriurà textos breus dels àmbits familiar, laboral i social.

Intermedi 2

L'alumne comprendrà textos orals breus i textos escrits informatius dels mitjans de comunicació, podrà intervenir breument en mitjans de comunicació i podrà escriure correspondència breu i comunicats informatius, amb adequació, coherència i cohesió.

Intermedi 3

L'alumne comprendrà explicacions orals d'un cert grau de complexitat, textos de divulgació i de cultura popular, exposarà oralment fets i opinions breus i podrà escriure textos dels àmbits laboral i social amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades.

Certificat de coneixements de català de nivell intermedi (B2)

Nivell de suficiència (C1)

Per comunicar-se oralment i per escrit de manera flexible i eficaç, amb fluïdesa i espontaneïtat en les situacions formals de l’àmbit social, acadèmic i professional.

L'alumne serà capaç de comunicar-se oralment i per escrit de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l'àmbit social, acadèmic i professional. L'aprenent s'haurà de poder expressar amb fluïdesa i espontaneïtat, i demostrar un ús controlat de les estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

Suficiència 1

L'alumne comprendrà textos orals i escrits de ficció i de no ficció i haurà de fer narracions, descripcions i presentacions orals. L'aprenent haurà d'escriure textos narratius i descriptius amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Suficiència 2

L'alumne comprendrà textos orals i escrits de caire literari, explicatiu, directiu i predictiu. Podrà fer exposicions orals de tipus informatiu o didàctic i llegir en veu alta textos explicatius i predictius. L'aprenenet també haurà d'escriure textos de caire explicatiu i directiu, amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Suficiència 3

L'alumne llegirà i comprendrà textos orals i escrits de caire argumentatiu i textos orals de ficció produïts en diverses varietats generacionals i socials; haurà de poder fer argumentacions orals en situacions formals. L'aprenent també escriurà textos argumentatius dels àmbits privats, social i laboral, amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1)

Nivell superior (C2)

Per comunicar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, adequant el missatge a situacions complexes de l’àmbit públic, acadèmic i professional.

L'alumne serà capaç de comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta i podrà expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l'àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

Les persones interessades a fer el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de coneixements de suficiència (C1) del CPNL o de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

Certificat de coneixements de català de nivell superior (C2)

Equivalències certificats oficials

 

Consorci per a la Normalització Lingüística

Marc europeu comú de referència
Curs Bàsic 3 Certificat de nivell bàsic de català A2
Curs Elemental 3 Certificat de nivell elemental de català B1
Curs Intermedi 3 Certificat de nivell intermedi de català B2
Curs Suficiència 3 Certificat de nivell de suficiència de català C1
Curs Superior Certificat de nivell superior de català C2