Cursos de català

Nivell inicial

Nivell inicial

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases molt senzilles que permetin satisfer les primeres necessitats comunicatives, com ara presentar-se, ser presentat a una tercera persona o formular i respondre preguntes sobre detalls personals.

DESTINATARIS

Persones que no entenen ni parlen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes.

CONTINGUTS

Expressió oral

 • Saludar, acomiadar-se, agrair i respondre a un agraïment.
 • Presentar algú, identificar-se i identificar els altres, identificar coses.
 • Descriure persones.
 • Demanar i donar informació.
 • Preguntar per accions habituals.
 • Narrar accions habituals.
 • La funció expressiva i valorativa.
 • Expressar l'estat físic personal.
 • Expressar gustos o predileccions personals.
 • Cridar l'atenció. Disculpar-se. Felicitar.
 • Donar instruccions senzilles.
 • Demanar repeticions.
 • Demanar aclariments.
 • Lletrejar noms propis.

Expressió escrita

Omplir formularis i fulls d'inscripció amb les dades personals imprescindibles. 

Gramàtica i lèxic

 • El nom, l'adjectiu, el verb, l'adverbi, els determinants, els numerals, les preposicions, els pronoms i les conjuncions.
 • Persones, llocs, la casa i l'entorn,  les hores i els dies, la feina, els mercats i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure.

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

MODALITAT

Presencial

DURADA

45 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és continuada a partir del seguiment de les tasques del curs.

CERTIFICACIÓ

Assoliment i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: