Cercar Cerca avançada
Tornar

4. El nombre de noms i adjectius

Bàsic 1

Parlem de nombre quan ens referim al singular i al plural, és a dir, si ens referim a una persona, animal o cosa, o bé si ens referim a dues o més persones, animals o coses.

Fem servir els noms (o substantius) per designar persones, animals, coses, elements i idees, i els adjectius indiquen algunes qualitats dels noms. Com que els adjectius acompanyen els noms, sempre han de tenir el mateix nombre que el nom que acompanyen. Així, si el nom és singular, l’adjectiu que l’acompanya també serà singular, i si és plural, l’adjectiu serà plural.

   el llibre verd > els llibres verds
   la casa blanca > les cases blanques
   el vestit llarg > els vestits llargs

Tant per als noms com per als adjectius, per passar del singular al plural hi afegim una essa (s).

   estudiant > estudiants, nen > nens; petit > petits, gran > grans

De vegades, però, cal fer-hi més canvis, com els que veurem a la taula següent:

  Masculí singular Masculí plural Femení singular Femení plural
+s
+es
verd
dolent
verds
dolents
verda
dolenta
verdes
dolentes
Vocal tònica
   + -ns, -nes
rodó
català
cosí
bo
rodons
catalans
cosins
bons
rodona
catalana
cosina
bona
rodones
catalanes
cosines
bones
Singular acabat amb a/e
   + -es
nostre
negre
sogre
morè
nostres
negres
sogres
morenos
nostra
negra
sogra
morena
nostres
negres
sogres
morenes
Femení amb canvis groc
antic
nebot
allargat
blau
nou
meu
actiu
tranquil
grocs
antics
nebots
allargats
blaus
nous
meus
actius
tranquils
groga
antiga
neboda
allargada
blava
nova
meva
activa
tranquil·la
grogues
antigues
nebodes
allargades
blaves
noves
meves
actives
tranquil·les
Masculí plural i femení amb canvis lleig
boig
ros
lletjos
bojos
rossos
lletja
boja
rossa
lletges
boges
rosses
Femení invariable amable
violeta
corrent
integral
marró
amables
violetes
corrents
integrals
marrons
amable
violeta
corrent
integral
marró
amables
violetes
corrents
integrals
marrons

Enllaços relacionats