Qualitat lingüística a l’empresa

Socioeconòmic

Març 2018

El CPNL disposa d'una eina per avaluar la qualitat lingüística de les empreses: Indexplà.

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC auditar vol dir examinar la situació econòmica d'una entitat per verificar que el seu estat patrimonial o financer reflecteix la realitat. És habitual que les empreses facin auditories freqüents per garantir la seva viabilitat econòmica.

Hi ha, però, altres aspectes del funcionament empresarial susceptibles de ser auditats. I un d'ells és la llengua. Les auditories lingüístiques no són tan habituals malgrat que poden aportar beneficis importants a l'empresa. Permeten detectar les mancances comunicatives d'una organització i implementar mesures per solucionar-les.

A l'empresa, l'auditoria lingüística li permet adequar el seu funcionament comunicatiu, millorar els resultats obtinguts en un mercat particular i saber si té el personal preparat lingüísticament.

El primer pas és definir, l'auditor extern i la persona responsable de l'empresa, l'abast de l'auditoria i integrar-la com a pla estratègic d'empresa. A partir d'aquí s'analitzen els diversos àmbits comunicatius i s'elabora un informe de resultats, a partir del qual es poden executar mesures de millora.

El Consorci per a la Normalització Lingüística disposa d'una eina, l'Indexplà, específica per elaborar aquests tipus d'auditories. Mitjançant un qüestionari que recull dades sobre criteris, usos, actituds i perfils lingüístics es calcula una mitjana ponderada de l'adequació lingüística de l'organització i s'ofereixen propostes per minimitzar els dèficits.

En el marc del programa "Català i empresa. Ja estàs al dia?" la Direcció General de Política Lingüística, del Departament de Cultura, també posa a l'abast de les empreses Llenguatest, que permet comprovar de manera ràpida i senzilla si compleixen el que el Codi de consum de Catalunya estableix en matèria de llengua.

La qualitat lingüística no és un element menor en la imatge corporativa de l'empresa, sinó que reverteix directament en la qualitat dels seus serveis, li aporta un valor afegit i l'apropa al territori. Cal plantejar-se sempre com es pot millorar aquesta qualitat i aprofitar els recursos que ens posen a l'abast

Vols compartir aquesta publicació?