Girona

Preus

Tots els preus dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística es poden consultar a:

Taula de preus dels cursos 2020-2021 (PDF)

 • Els preus que s'hi indiquen ja inclouen l'assegurança de l'alumne: 1,50 €.
 • El cursos complementaris i especialitzats d'altres durades que es puguin organitzar, tindran el preu proporcional als cursos de 20 hores.

Taula dels preus dels cursos 2020-2021

Cursos generals Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%

Inicial

(A1)

Inicial 45 h 100% Gratuït

Bàsic

Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
45 h 100% Gratuït
Bàsic (A2) 120 h 100% Gratuït

Elemental

Elemental 1
Elemental 2
Elemental 3
45 h 80% 25,50 € 13,50 € 8,70 €
Elemental (B1) 120 h 80% 66,50 € 34,00 € 21,00 €

Intermedi

Intermedi 1
Intermedi 2
Intermedi 3
45 h 60% 50,50 € 26,00 € 16,20 €
Intermedi (B2) 120 h 60% 131,50 € 66,50 € 40,50 €

Suficiència

Suficiència 1
Suficiència 2
Suficiència 3
45 h 20% 98,50 € 50,00 € 30,60 €
Suficiència (C1) 120 h 20% 261,50 € 131,50 € 79,50 €

Superior (C2)

90 h 0% 245,50 € Sense reducció
Cursos complementaris Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Ep! Escolta i parla. Curs oral de català 45 h 100% Gratuït
Grups de conversa 20 h 30% 39,50 € 20,50 € 12,90 €
Cursos especialitzats Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Diversos cursos orientats a
consolidar competències
lingüístiques i comunicatives
20 h 0% 55,50 € 28,50 € 17,70 €

Reduccions de matrícula

1- Poden sol·licitar la reducció del 50%

 • pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
 • membres de família nombrosa de categoria general
 • membres de família monoparental de categoria general
 • persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

2- Poden sol·licitar la reducció del 70%

 • aturats
 • membres de família nombrosa de categoria especial
 • membres de família monoparental de categoria especial
 • persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles
 • persones víctimes de violència de gènere
 • persones en situació de precarietat

Documents acreditatius

 • pensionistes: certificat de pensió de la Seguretat Social o òrgan equivalent
 • família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
 • família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
 • persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • aturats (cal presentar un dels documents següents):
  • certificat de demanda d'ocupació de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
  • informe de la situació actual expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • certificat negatiu d'alta expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de la prestació o el subsidi d'atur
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de l'ajut familiar
 • persones víctimes d’actes terroristes: resolució del Ministeri de l’Interior
 • persones víctimes de violència de gènere (cal presentar un dels documents següents):
  • ordre de protecció judicial
  • informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que està essent objecte de violència
  • sentència condemnatòria de la persona agressora
  • Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ajuntament o centre d’acollida indicant la seva situació
 • persones en situació de precarietat:
  • informe de situació de precarietat emès pels serveis socials de l’Ajuntament
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)