Cursos de català

Reduccions de matrícula

Reduccions de matrícula

1- Poden sol·licitar la reducció del 50%

 • pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
 • membres de família nombrosa de categoria general
 • membres de família monoparental de categoria general
 • persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

2- Poden sol·licitar la reducció del 70%

 • persones aturades
 • membres de família nombrosa de categoria especial
 • membres de família monoparental de categoria especial
 • persones en situació de precarietat

Documents acreditatius

 • pensionistes: certificat de pensió de la Seguretat Social o òrgan equivalent
 • família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
 • família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
 • persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • persones aturades (cal presentar un dels documents següents):
  • certificat de persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO), expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

   Aquest document ha estat substituït per l'Informe sobre la situació laboral i la situació administrativa actual, emès pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Per sol·licitar-lo, el SOC ha habilitat un telèfon gratuït d'atenció a consultes, el 900 800 046.
  • certificat de situació expedit pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que indiqui que la persona és beneficiària d’una prestació/subsidi.
 • persones en situació de precarietat:
  • informe de situació de precarietat emès pels serveis socials de l’Ajuntament
  • certificat que acrediti el cobrament de la RMI (renda mínima d'inserció)
  • certificat que acrediti el cobrament de la RGC (renda garantia de ciutadania)