Gramàtica

Suficiència 2

En el nivell de suficiència 2 l'alumne comprendrà textos orals i escrits de caire literari, explicatiu, directiu i predictiu. Podrà fer exposicions orals de tipus informatiu o didàctic i llegir en veu alta textos explicatius i predictius. L'aprenent també haurà d'escriure textos de caire explicatiu i directiu, amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades i amb un domini suficient dels recursos lingüístics.

El nivell de suficiència 2 és el segon dels tres nivells per assolir el certificat de coneixement de català de nivell de suficiència C1 que acredita que l'alumne és un usuari experimentat.

Un usuari experimentat C1 pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit, pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions, pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Els continguts gramaticals del nivell de suficiència 2

A l'índex de l'esquerra hi ha els continguts que pertanyen a aquest nivell classificats per categories i destacats en negreta.

A més, també hi trobareu els continguts que s'han treballat en nivells anteriors.

Filtres

Cercar Cerca avançada