Cercar Cerca avançada
Tornar

9. Els quantitatius i els indefinits

Bàsic 1

Els quantitatius indiquen la quantitat i la intensitat.

Bàsic 2

Els quantitatius

Els quantitatius determinen un nom i indiquen una quantitat de manera poc precisa.

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
molt
poc
bastant
molta
poca
bastanta
molts
pocs
bastants
moltes
poques
bastantes
                                    (no) gaire                                            (no) gaires
                                                                              força, (no) gens, massa, més, menys, prou
 • Per indicar una quantitat alta fem servir molt, molta, molts, moltes.

  Escolta molta música i canta moltes cançons.
  Tinc molta gana.
  Parla moltes llengües.

 • Per indicar una quantitat considerable podem usar força, invariable, i bastant, bastanta, bastants, bastantes.

  Fa força feina.
  Tinc bastant fred.
  Tenim bastants amics.

 • En frases negatives, per indicar una quantitat petita fem servir no + verb + gaire.

  No tinc gaire feina. No tinc gaire gana.
  No tinc gaires amics. No tinc gaires mobles a casa.
  No hi ha gaire llet a la nevera. Avui a classe no hi ha gaire gent.
  No tinc gaires diners, no puc sortir a sopar.

 • Per indicar una quantitat nul·la fem servir gens en frases negatives per a coses que no es poden comptar. La quantitat pot ser molta, bastanta, poca o, si és nul·la, gens.

  A la nevera no hi ha gens de llet.
  No estic gens cansat.

  Parlo molt català però no parlo gens de xinès.
  No tinc gens de gana.
  No tinc gens de menjar a la nevera.


  Cal fixar-se que diem que no es pot comptar la llet, la gana, cansat…, perquè no puc dir *tinc una llet, *tinc dues ganes o *estic tres cansats.

Els indefinits

Els indefinits determinen un nom amb poca precisió. Generalment són adjectius si acompanyen un nom i són pronoms si en substitueixen un altre.

Els indefinits
algun, alguna, alguns, algunes
un altre, una altra, altres
ambdós, ambdues; tots dos, totes dues…
cada
cada un, cada una, cadascun, cadascuna
cap
cert, certa, certs, certes
diferent, diferents
diversos, diverses
qualsevol, qualssevol
res
tot, tota, tots, totes
un, una, uns, unes
uns quants, unes quantes
 • Per indicar una quantitat nul·la (‘nombre zero’) d’una cosa comptable fem servir cap.
     Tu tens molts llibres, però jo no en tinc cap.
     No tinc cap germà, però tu en tens tres.
     No hi ha cap ampolla de vi al rebost.
     No tinc cap dia de vacances. No puc fer cap viatge.
     Cap de nosaltres no ha fet els deures.

  Fixeu-vos que diem que es poden comptar perquè n’hi podria haver, per exemple, tres, dos o dues, un o una o cap, quan la quantitat és nul·la.
 • L’indefinit per indicar ‘cap cosa’ és res.
     A la nevera no hi ha res.
     No he comprat res.
     Diumenge a casa no faig res.
 • És important, doncs, no confondre gens i res. El primer, gens, indica quantitat nul·la d’alguna cosa. En canvi, res es refereix a la nul·litat absoluta, ‘cap cosa’.
     No tinc gens de fred. No m’agrada gens el fred.
     No tinc res. No veig res. No faig res.

  Per tant, és del tot incorrecte dir *No tinc res de gana en comptes de No tinc gens de gana.

Els quantitatius i els indefinits també poden acompanyar un verb. En aquest cas són adverbis.
Per ampliar aquesta informació podeu consultar la fitxa sobre els adverbis.

Bàsic 3

Quantitatius i indefinits conflictius

 • El quantitatiu massa implica que supera el que és recomanable, el que es pot suportar.

  Hi ha massa gent a l’autobús, no hi cabem.
  Em fa massa mandra, no sortiré.
  Estic massa tip, no puc menjar més.

   

 • L’indefinit prou implica una quantitat suficient.

  Si ja tens prou sopa avisa’m i no te’n serviré més.
  Ja té prou feina, no n’hi donis més.
  Aquest abric no és prou gruixut i passo fred a l’hivern.
  No té prou diners per comprar una casa.
   

 • Utilitzem el quantitatiu gens amb noms no comptables, és a dir, amb coses que no es poden comptar amb unitats.

  A la cuina tinc molt sucre, tinc poca farina, no tinc gens de gel.


  Cal fixar-se que sucre, farina i gel són no comptables perquè no podem tenir un sucre, dues farines, tres gels
   
 • L’indefinit cap el fem servir amb noms comptables, és a dir, amb coses que es poden comptar amb unitats.

  A la cuina tinc molts trossos de formatge, tinc poques peces de fruita i no tinc cap ampolla de vi.


  Fixeu-vos que trossos de formatge, peces de fruita i ampolla de vi són comptables perquè podem tenir molts trossos de formatge, quatre trossos de formatge, dues peces de fruita, poques peces de fruita i una ampolla de vi, o trenta ampolles de vi… Les podem comptar amb unitats.
   
 • L’indefinit res indica ‘cap cosa’.  

  No tinc res a la nevera.
  A la botiga no hi ha res.

        

 • El quantitatiu gaire i l’indefinit res poden aparèixer en frases negatives amb sentit de negació, però també tenen un sentit afirmatiu en frases interrogatives i condicionals.    

  No m’agrada gaire anar a comprar al mercat. (negativa)
  T’agrada gaire anar a comprar? (interrogativa)
  Si ve gaire tard, ja no hi serem. (condicional)
     
  Diumenge jeu tot el dia al sofà i no fa res. (negativa)
  Et fa res que vingui amb els amics? (interrogativa)
  Si fas res interessant, avisa’m i ho fem plegats. (condicional)

Alerta!


És important tenir clara la diferència entre gens i res:
   ► No m’agrada gens jugar a futbol.  (= una cosa, quantitat nul·la)
   ► No m’agrada res. (= no m’agrada cap cosa; fixeu-vos que al costat de la paraula res no hi ha cap més paraula)

Podeu consultar la fitxa dels adverbis per ampliar aquesta informació.

Elemental 1

Pronoms indefinits referits a persones

Pronom i significat Exemples
tothom = totes les persones
ningú = cap persona

algú = alguna persona
ningú = cap persona

cadascú (o cada u) = cada persona
qualsevol = no importa quina persona        
En arribar va saludar a tothom
Diumenge a classe no hi ha ningú.


Era necessari que algú el presentés.
Ningú no va voler acompanyar-lo.

El millor és que cadascú agafi el seu llibre. 
És una feina tan fàcil que qualsevol la pot fer.        

Pronoms indefinits referits a coses

Pronom i significat Exemples
tot = totes les coses
res = cap cosa
Ho vols tot.
No tens res.

Elemental 2

Gaire, res, ningú, cap i enlloc amb sentit positiu en frases interrogatives

 gaire
 res
 ningú
 cap

 enlloc                 
 Ha parlat gaire? = Has parlat molt?
 Has trobat res? = Has trobat alguna cosa?
 Ha vingut ningú? = Ha vingut algú?
 Vols cap préssec? = Vols algun préssec?                                     
 L'has vist enlloc? = L’has vist en algun lloc?

Intermedi 2

Els quantitatius

Els quantitatius indiquen una quantitat de manera global, imprecisa.

 • Hi ha quantitatius que tenen formes diferents per al masculí i el femení i per al singular i el plural.
Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
 quant
 tant
 molt
 poc
 bastant     
 quanta
 tanta
 molta
 poca
 bastanta*     
 quants
 tants
 molts
 pocs
 bastants     
 quantes
 tantes
 moltes
 poques
 bastantes*     

*Formes acceptades des de la segona edició del DIEC, l’any 2007.

 • D’altres només tenen singular i plural: gaire, gaires.
   
 • Uns altres sempre tenen la mateixa forma i són, per tant, invariables: massa, força, prou, més, menys.
   
 • En les frases negatives, interrogatives i condicionals s’ha d’emprar gaire quan volem indicar molt.
 • Hi ha una colla de locucions que tenen valor quantitatiu: una colla de, un munt de, tot de, gens de, una mica de, un bé de Déu de…


Els indefinits

Els indefinits determinen el nom amb el mínim de precisió. Fan funció d’adjectiu o de pronom.

Adjectius Pronoms
algun, alguna, alguns, algunes
un, una, uns, unes
cap
cada
tot, tota, tots, totes
altre, altra, altres
qualsevol, qualssevol / qualsevulla,* qualssevulla*
tal, tals
tots dos, totes dues / ambdós, ambdues,
cert, certa, certs, certes
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
mant, manta, mants, mantes *
sengles *
qualque, qualcun *
algú, alguna cosa, res, quelcom*
un, una, un hom,* hom*
ningú, res/re, cap cosa, cap
cadascun, cadascuna / cada un, cada una
cadascú / cada u
tot, tothom
altri,* altre, altra cosa
qualsevol, qualssevol / qualsevulla,* qualssevulla*
tal, en tal, en tal i en tal altre
tots dos, totes dues; ambdós,* ambdues*
qualcú,* qualque cosa*
 • Les formes marcades amb un asterisc indiquen que els indefinits són formes arcaiques, dialectals o molt formals. Cal evitar l’ús d'aquests indefinits en els exercicis de classe.
   
 • Exemples amb adjectius indefinits:
     Algun veí els va avisar.
     Cada soci es pot expressar lliurement amb un vot secret.
     Un altre dia vindré a sopar a casa vostra.
     Qualsevol dia apareixerà sense haver avisat.
     Tal dia farà un any.
   
 • Exemples amb pronoms indefinits:
     Algú els va avisar.
     Cadascú es pot expressar com vulgui, lliurement.  
     No va venir ningú conegut a la inauguració del local.
     Tothom hi serà benvingut.
     Tal faràs, tal trobaràs.
     Tots dos són emprenedors.

Suficiència 2

Remarques sobre els quantitatius

 • Recordeu que, en registres formals, massa, prou i força són invariables.

  Hi ha massa cadires.
  Ja tenim prou llibres.
  Hi han assistit força alumnes.
   

 • No confongueu l’ús de gens amb el de res (pronom que equival a ‘cap cosa’).

  No tinc gens de feina. (no: No tinc *res de feina)
  No em queda res per fer.
   

 • En les frases interrogatives, condicionals o negatives, convé reservar massa per a quan realment vulguem indicar ‘excessivament’ i fer servir gaire quan vulguem indicar ‘molt’.

  No tinc massa feina. (= No tinc una feina excessiva, que superi les meves possibilitats)
  No tinc gaire feina. (= Tinc poca quantitat de feina)
   

 • En determinats parlars, com el valencià i el tortosí, el quantificador gaire ha perdut vitalitat i en aquests contextos es fan servir els quantificadors molt i massa.

  No té molta gana i ha menjat poc.
  No té massa gana i ha menjat poc.


Remarques sobre els indefinits

 • El mot *algo és incorrecte; en lloc seu, s’ha de fer servir alguna cosa, res (en frases condicionals o interrogatives) o quelcom (en textos de registre molt formal).

  Hi ha alguna cosa que no va bé.
  Vols res més?
  En aquesta conferència insinuaré quelcom de nou.
   

 • En lloc de el/els/les *demés, s’han de fer servir formes com ara els altres, els restants…, o, en sentit genèric, la resta.

  Ja he fet tres exercicis; la resta els faré demà.
   

 • Mateix, mateixa, mateixos, mateixes són adjectius i, per tant, acompanyen sempre el nom i no s’usen mai com a pronoms. Per evitar aquest ús inadequat es pot recórrer a diversos pronoms febles o al possessiu, i de vegades es pot suprimir.
En comptes de… Podem escriure…
Va identificar el virus. Les característiques del mateix són Va identificar el virus. Les seves característiques són…
Un any després de comprar el pis va vendre el mateix per gairebé el doble. Un any després de comprar el pis el va vendre per gairebé el doble.
Va caure dins del pou i no va poder sortir del mateix. Va caure dins del pou i no en va poder sortir
(o no va poder sortir-ne).
Han fet un teatre nou, i en la inauguració del mateix hi va haver un problema. Han fet un teatre nou, i en la inauguració hi va haver un problema.
 • Fem servir mateix i mateixa i no propi i pròpia quan volem fer èmfasi.

  Va venir l’alcalde mateix. (no: el propi alcalde)


  En canvi, fem servir el seu propi, la seva pròpia..., quan volem fer èmfasi en algú o alguna cosa que pertany o correspon a la persona de qui parlem, amb un significat equivalent a ‘d’un mateix o d’un altre’.

  Va incendiar la seva pròpia casa.
  Els seus propis fills els han denunciat.
   

 • Les formes varis o vàries són els plurals de l’adjectiu qualificatiu vari i vària (que vol dir ‘de caràcter diferent, de distinta espècie o mena’).

  Una faldilla de colors varis.


  Per tant, no es poden utilitzar com a adjectius indefinits. En aquests casos podem recórrer a diversos/diverses, uns quants / unes quantes o alguns/algunes:

  * Hi havia varis alumnes suspesos. (frase incorrecta)
  Hi havia uns quants alumnes suspesos. (o bé: alguns, diversos)
   

 • Cada equival a ‘tots els elements d’un conjunt, no aquest o aquell en particular’.

  Per Nadal, cada ovella al seu corral.


  Generalment, es consideren preferibles les formes cada dia, cada setmana, cada mes, cada any en lloc de tots els dies, totes les setmanes, tots els mesos, tots els anys.
   
 • La forma hom, que és molt formal, equival a l’impersonal es, o a les formes algú, hi ha qui, n’hi ha que

  Hom creu que aquest producte és estimulant.
  Es creu que aquest producte és estimulant.
  N’hi ha que creuen que aquest producte és estimulant.
   

 • Altri es refereix a altres persones, un altre, uns altres, el proïsme, i sempre forma part d’un complement preposicional. S’usa en contextos molt delimitats.

  Els béns d’altri.
  Treballar per compte d’altri.
   

 • Les formes ambdós i ambdues corresponen a tots dos, totes dues; l’un i l’altre, l’una i l’altra.

  Ambdues participants van guanyar medalles.
   

 • Cada un, cada una equivalen a cadascun, cadascuna, i volen dir ‘tota persona o tota cosa de les que formen part d’un grup o d’una col·lectivitat’.

  Van donar un certificat a cadascun (o cada un) dels alumnes.


  Cal no confondre aquests quantificadors amb els pronoms indefinits cadascú o cada u, que signifiquen ‘tota persona sense distinció, tothom distributivament’. Aquests pronoms sempre fan referència a persones i són invariables. Per exemple:

  Cadascú és lliure de tenir el seu parer.
  Cada u és lliure de tenir el seu parer.
   

 • La forma *qualsevols és incorrecta; recordem que el plural de qualsevol i qualsevulla són qualssevol i qualssevulla.

  Vaig anar a la biblioteca i vaig triar dos llibres qualssevol per llegir durant el viatge.
   

 • Tot és una forma invariable quan va davant del nom d’una ciutat, un país..., sense article.

  Ha viatjat per tot Europa.
  Tot Catalunya patirà els efectes de la tempesta.
   

 • Qualque (algun/alguna), qualcun/qualcuna (algun/alguna) i qualcú (algú) són formes que es fan servir en els parlars baleàrics i en rossellonès.
   
 • L’indefinit sengles, propi dels registres formals, indica un per a cadascuna de dues o més persones.

  Guardonaren els premiats amb sengles medalles commemoratives.

Enllaços relacionats

Filtres

Nivell