Cursos de català

Avaluació i certificació

Els cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Secretaria de Política Lingüística, són els que arriben al final de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior C2. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar, si escau, els blocs eliminatoris de la prova. 

En els cursos no homologats, o cursos del procés d'adquisició d'un nivell del MECR, l'avaluació és continuada i final a partir del seguiment de les tasques del curs.

En els cursos complementaris i especialitzats, l'avaluació és continuada i final a partir de les tasques del curs.

Per poder ser avaluat, l'alumne ha de complir amb els requisits detallats a l'apartat 9. Assistència i seguiment de la normativa.

+informació a la normativa

Models de proves homologades

Prova model Bàsic 3

Prova model Elemental 3

Prova model Intermedi 3

Prova model Suficiència 3

Prova model Superior C2


Última actualització: 13/12/19