Gramàtica

Elemental 1

En el nivell elemental 1 l'alumne entendrà textos orals i podrà mantenir converses formals de la vida professional o d'interès específic propi, en varietat estàndard i en diversos graus de formalitat, i entendrà el contingut més essencial d'informacions de caire general emeses pels mitjans de comunicació. L'aprenent també podrà escriure textos usuals de l'entorn quotidià en llengua estàndard.

El nivell elemental 1 és el primer dels tres nivells per assolir el certificat de coneixement de català de nivell elemental B1 que acredita l'alumne és un usuari independent.

Un usuari independent B1 pot comprendre les idees principals d'una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a l'oci, etc., pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d'aprenentatge, pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d'interès personal, pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Els continguts gramaticals del nivell elemental 1

A l'índex de l'esquerra hi ha tots els continguts que pertanyen a aquest nivell classificats per categories. A més, es destaquen en negreta els continguts que s'introdueixen en aquest nivell.

Filtres

Cercar Cerca avançada