Cercar Cerca avançada
Tornar

2. Lligar les idees: connectors i marcadors textuals

Bàsic 3

Els connectors són paraules que uneixen idees i serveixen per introduir idees de comparació, direcció, causa, conseqüència…, i donar sentit als textos o expressions orals.

Poden expressar:

 • Comparació
     La capsa verda és tan gran com la capsa groga. 
     La capsa groga no és tan gran com la vermella.
     La capsa blava és més gran que la capsa vermella. 
     La meva germana és menys alta que jo.
     Tant l'un com l'altre són grans.
     Ni l'una ni l'altra són petites.
     Tots dos són grans.
     L'un és gris i l'altre no.
 • Direcció
     On vas? Vaig a casa meva.      
     On vas ara? Vaig a portar aquestes begudes.
 • Causa
     Com que feia fred vam sortir molt abrigats.    
     Vam sortir molt abrigats perquè feia fred.
     Ja que em vas avisar de la reunió de coordinació, he preparat l’informe.
 • Conseqüència
     Feia fred; per tant, vam sortir molt abrigats. 

Elemental 1

 • Connectors per expressar comparacions
     Tenim un local millor nosaltres que (no / no pas) ells.           
     Ho fem pitjor nosaltres que ells.
     En Pere corre més que ningú.
     Guanyo menys diners que la Joana.
     No guanyo tant com voldria. 
 • Relatiu simple feble que
  Utilitzem el pronom relatiu que per referir-nos a un nom que acabem de mencionar. Amb el pronom que introduïm una oració i expliquem alguna informació d’aquest nom.
     He conegut una noia.
     (No donem cap informació de la noia.)

     He conegut una noia molt interessant.
     (Donem més informació de la noia.)

     He conegut una noia que parla deu llengües.
     (Donem més informació de la noia en forma d'oració. En aquesta oració el pronom que equival a noia i fa de subjecte del verb parla.)

Elemental 2

 • Preposicions: segons, mitjançant, sense, contra, a través de, gràcies a…
     Segons em va dir el Joan, hi anirem tots junts.
     Ho han arribat a fer mitjançant l'ajut dels amics.
     Ha fet la feina sense que li ho haguessin demanat.
     El cotxe ha topat contra la paret.
     M'ha arribat la notícia a través del correu electrònic.
     He pogut acabar la feina gràcies a la teva ajuda.
 • Oracions substantives: que, si…
  Casos en què hi ha informació reportada: em va demanar, em va dir, em va preguntar
     Voleu un advocat d'ofici? > Em va preguntar si volíem un advocat d'ofici.        
     Has vist mai l'advocat? > Em va demanar si havia vist mai l'advocat.
     Vull un advocat d'ofici. > Em va dir que volia un advocat d'ofici.
 • La coma en les oracions de relatiu explicatives i especificatives.
  Fem servir el relatiu simple feble: que
     Els balcons, que donen a la plaça, eren oberts.                          
        (és una oració explicativa, entre comes. > Tots els balcons donen a la plaça.)
     Els balcons que donen a la plaça eren oberts.
        (és una oració especificativa. > Només eren oberts els balcons que donen a la plaça.)
 • Oracions de relatiu explicatives. Relatiu compost: el qual, la qual, els quals, les quals
  Són oracions que donen informació complementària com a explicació i van entre comes.
     Els balcons, que donen a la plaça, eren oberts.
     Els balcons, els quals donen a la plaça, eren oberts.
     El discurs de la presidenta, que havia presentat la dimissió feia dos dies, va ser molt aplaudit.

     El discurs de la presidenta, la qual havia presentat la dimissió feia dos dies, va ser molt aplaudit.
 • Oracions de relatiu: preposició + relatiu compost
  El relatiu compost és un article amb la forma qual o quals. Aquestes oracions també poden fer servir el pronom on.
     Aquesta foto és de l'autocar. El circuit es fa amb l'autocar.
     Aquesta foto és de l'autocar amb el qual es fa el circuit.
     Aquesta és l'agència amb la qual vam fer el creuer pel Carib.
     Aquesta és la palmera sota la qual em posava a fer la migdiada.
     Aquest és l'hotel en el qual vam quedar-nos. Sí, l'hotel on vam quedar-nos.
     Els altres turistes que s'estaven a l'hotel, amb els quals coincidíem a tot arreu on anàvem, eren molt simpàtics.
     Aquest és el guia del qual et parlava a la postal.
 • Superlatius. Expressions d'èmfasi
     És la muntanya més alta de totes. La més alta de totes.
     És la millor platja que he vist mai. La millor que he vist mai. És la millor.
     Va ser la pitjor excursió de totes. La pitjor que he fet mai.
     Es tracta de la novel·la més important de l'autor. La més important de l'autor.     
     És un dels diaris més influents del país. El més influent, de fet.
     És la pel·lícula més dolenta que he vist mai. La més dolenta.

Elemental 3

Preposicions i conjuncions: com, com a, com si, com més… millor/pitjor

Tant l’un com l’altre són rossos.
És tan alt com el seu germà.
No treballa tant com ens vol fer creure.
És pobre com una rata.
Fes-ho com vulguis.
Es comporta com un mestre d’escola.
Es comporta com el mestre d’escola que és.

L'han contractat com a mestre.

És com si fos de sucre.

Com més aviat te n'oblidis, millor.
Com més cas li facis, pitjor.

Connectors lògics: finalitat, causa i conseqüència

Per indicar… Connectors Exemples
Finalitat

perquè
per tal que
per / per tal de

Hi vaig anar perquè volia visitar-lo.
He vingut per tal que m'aconsellis.
He vingut per aconsellar-te. / He vingut per tal d’aconsellar-te.

Causa

perquè
per
ja que
a causa de

S’han queixat perquè fèiem massa soroll.
S'han queixat per haver sentit massa soroll.
Hi ha hagut moltes queixes, ja que el problema no s’ha resolt.
Hi ha hagut moltes queixes a causa dels sorolls.

Conseqüència

així doncs
doncs
per tant
de manera que
així és que
en conseqüència

No s’ha resolt el soroll ambiental; així doncs, el pla ha fracassat.
Ja és l’hora? Doncs som-hi!
No netejaven els carrers; per tant, hi havia molta brutícia.
La brutícia s’acumulava, de manera que van fer un pla de neteja.
La brutícia s'acumulava, així és que van fer un pla de neteja.
No netejaven mai; en conseqüència, hi havia molta brutícia.

Connectors lògics: condició, oposició

Per indicar… Connectors Exemples
Condició

si
posat que
en cas que

Si haguessis vingut t'ho hauria explicat.
Posat que hi hagi prou espai, tindrem un despatx per a cadascú.
En cas que hi hagi prou espai, tindrem un despatx per a cadascú.

Oposició

però
tanmateix
no obstant (això)
ara bé
en canvi
per contra
encara que
tot i que
malgrat que
malgrat això

Hi havia prou espai, però no teníem un despatx per a cadascú.
Hi havia prou espai; tanmateix, no teníem un despatx per a cadascú.
Tothom va arribar a l’hora; no obstant això, el sopar va començar tard.
Hi estic d'acord; ara bé, m’agradaria fer una matisació.
Ell és molt agradable; en canvi, la seva dona és molt antipàtica.
El seu home és molt antipàtic; per contra, ella és molt agradable.
Encara que plogui, anirem d'excursió.
Tot i que ningú no en tenia ganes, vam anar d'excursió.
Malgrat que tothom havia arribat a l’hora, el sopar va començar tard.
Malgrat això, el sopar va començar d’hora.

Intermedi 2

Les idees d’un text es lliguen amb elements i recursos diversos que ajuden el lector a entendre l’estructura del text, i la relació i la jerarquia entre els conceptes.

Els principals recursos per lligar les idees són els següents:

Paràgrafs

 • La distribució d’un text en paràgrafs ens permet organitzar les idees. Un paràgraf és una unitat del discurs formada per un conjunt d’oracions que desenvolupen un mateix concepte.
   
 • No hi ha una llargària òptima per a tots els paràgrafs. Un text tècnic pot demanar uns paràgrafs curts perquè s’hi estan definint conceptes diversos; en canvi, un text narratiu pot demanar paràgrafs més llargs, que permeten una explicació minuciosa de situacions i accions.
   
 • En els textos administratius la distribució en paràgrafs és especialment significativa, perquè sovint ja tenen una estructura predeterminada (com en el cas del certificat). L’estructura també és especialment significativa en la carta.
   
 • Per assegurar-vos que la distribució en paràgrafs que heu fet en un text és adequada, un bon recurs és mirar de posar un títol a cada paràgraf. Si podeu titular cada paràgraf i els títols se succeeixen lògicament, segurament heu encertat la distribució.

Marques en el text

 • Com a marques de text, entenem els títols, l’ús de negretes, cursives, els tipus de lletra…
   
 • Especialment en textos llargs, és molt útil recórrer a marques com els títols, els esquemes, els resums, els tipus de lletra, les numeracions, els quadres, les llistes, els gràfics, etc.
   
 • Aquests recursos, ben utilitzats, eviten que el lector hagi de fer esforços per interpretar quina importància donem a cada aspecte del discurs, i per tant eviten possibles males interpretacions.

Connectors

 • Formes lingüístiques (conjuncions, adverbis, etc.) que marquen relacions de conseqüència (per tant, per consegüent), d’oposició (tanmateix, això no obstant), de recapitulació (en resum, recapitulant), etc.
   
 • Els connectors són paraules, formes lingüístiques o expressions que marquen l’ordre del discurs i estableixen relacions significatives entre les idees i les frases, com les d’oposició, conseqüència, recapitulació, etc.

Intermedi 3

Connectors i marcadors textuals

 • Per introduir
  Primer de tot situarem el concepte X en el marc de…
  L'objectiu principal és…
  Ens proposem…
  Aquesta és la qüestió que abordarem en primer lloc.
  Començaré parlant de…

   
 • Per encetar un tema
  Respecte a…
  Quant a…
  En relació amb…
  Un altre punt important és…

   
 • Per desenvolupar
  Comencem, doncs, per…
  Consta de tres parts: la primera…, la segona part… i la tercera i última…
  D'entrada cal dir que…
  També…

   
 • Per fer distincions
  D'una banda… de l'altra…
  Per un costat… per l'altre…
  D'altra banda…

   
 • Per posar exemples
  Per exemple…
  Un bon exemple d'això és…
  Una bona mostra és…
  Posem per cas…

   
 • Per fer èmfasi
  Cal insistir en…
  Vull ressaltar…
  Cal tornar a dir…
  És a dir…

   
 • Per acabar, concloure o resumir
  Finalment…
  En síntesi…
  Per acabar…
  En conclusió…
  En definitiva…
  Per concloure…
  Així doncs…
  Per tant…
  En resum…
  En poques paraules…
  Breument…

   
 • Per enllaçar
  Fins ara hem vist…
  A continuació parlarem de…

Per complementar aquesta informació podeu consultar la fitxa de les conjuncions.

Suficiència 1

Els connectors són paraules o grups de paraules que cohesionen el text i guien la lectura. D’una banda, estructuren (organitzen i relacionen) paràgrafs i oracions dins del text; de l’altra, fan de senyals textuals per al lector perquè assenyalen la distribució de les idees en tot el text.

Els connectors poden ser:

 • Conjuncions i locucions conjuntives: però…
 • Preposicions i locucions prepositives: entre altres coses…
 • Adverbis i locucions adverbials: d’una banda… de l'altra…
 • Altres mots o expressions: recapitulant…
Connectors per estructurar el text  
Per introduir
el tema
aquest escrit tracta de
ens adrecem a
ens proposem d'exposar
l'objectiu principal de
 
Per encetar
un tema nou
amb referència a
amb relació a
certament
el punt següent tracta de
el tema següent és
el següent punt per considerar és
en aquest apartat s'han agrupat
en el marc de
en l'àmbit de
en relació amb
en un altre ordre de coses
en un altre ordre de funcions
pel que fa a
quant a
respecte a
respecte de
sobre [el tema de]
un altre punt important és
Per fer aclariments a saber
és a dir
és a saber
o sigui
 
Per marcar l'ordre en primer lloc, primer, primerament
en segon lloc, segon, segonament
en tercer lloc, tercer, tercerament
en quart lloc, quart
en cinquè lloc, cinquè
al final
d'entrada
en acabat
en darrer lloc
en darrer terme
en últim lloc
en últim terme
finalment
per acabar
per començar
per fi

Per continuar
sobre un mateix punt

a banda d’això
a continuació
a més
a més a més
així com
així doncs
així mateix
altrament
com també
d’altra banda
de manera paral·lela
de més a més
deixant de banda
després
encara
encara més
és més
i encara
i fins i tot
i més
i també
ni tan sols
tanmateix (certament)
tot seguit
Per distingir al contrari
altrament
contràriament
d’altra banda
d’una altra banda
d’una banda… de l’altra…
d’una banda… d’una altra…
en canvi
per contra
per un cantó…, per l’altre…
per un costat…, per l’altre…
per una part…, per l’altra…
Per fer èmfasi cal destacar també
cal fer esment específic
cal fer una referència especial
cal insistir
cal recordar
cal remarcar
cal tornar a dir
convé destacar
convé recalcar
convé remarcar
convé subratllar
de la mateixa manera
dit d’una altra manera
el més important
el punt més destacable és
en altres paraules/termes
en efecte
és important recordar
és per això que
igualment
la idea central és
s’ha de tenir en compte
tal com s'ha dit
val la pena dir
Per detallar a tall d'exemple
així
com
com a exemple
com a mostra
com [és/són] ara
concretament
d’aquesta manera
en aquest sentit
en concret
en el cas concret de
en el cas de / que
en particular
es pot exemplificar amb
n’és un bon exemple
n’és un exemple clar
particularment
per exemple
per il·lustrar
per posar un exemple
un bon exemple d’això és
un cas pràctic
una anècdota relacionada
una bona mostra
Per resumir a manera de resum
a tall de resum
amb caràcter general
amb tot plegat
breument
com a resum
d’una forma breu
de manera global
de manera genèrica
en conjunt
en general
en pocs mots
en poques paraules
en síntesi
generalment
globalment
per concretar
recapitulant
recollint tot el que s'ha dit
recordant el que s’ha dit
resumint
Per acabar a manera de conclusió
a tall de conclusió
a tall de recapitulació
així doncs
així les coses
al capdavall
comptat i debatut
conseqüentment
d’una manera definitiva
en conclusió
en conseqüència
en darrer terme
en definitiva
en suma
en última instància
finalment
per acabar
per concloure

Per indicar temps
en una narració

a continuació
abans
actualment
al mateix temps
aleshores
alhora
anteriorment
ara fa poc
ara mateix
d'ara [en] endavant
d'avui [en] endavant
de manera paral·lela
després
durant
en aquests moments
en el mateix moment
enguany / aquest any
llavors de / llavors que
poc abans
més endavant
més tard
paral·lelament
simultàniament
tot seguit

Per indicar
espai en
una descripció

a dalt / a baix
a l'anvers / al revers
a l’interior / a l’exterior
a la dreta / a l’esquerra
a prop / lluny
a sobre / a sota
al capdavant / al capdavall / al capdamunt
al centre / als costats / als extrems
al davant / al dors
al mig / al centre
davant / darrere
de cara / d’esquena
endins / enfora
més amunt / més avall
Connectors per estructurar idees  
Per enllaçar o unir elements així com
així com també
com també
i
i també
ni
Per comparar temes igualtat
igual com
igual que
similar a
tan [...] com
tant/a [...] com
superioritat i inferioritat
més bo que
més / menys [...] del que
més / menys [...] que
més dolent que
millor / pitjor
de proporcionalitat
com menys [...] menys
com menys [...] més
com més [...] menys
com més [...] més
Per distribuir elements així com [així]
ara [...] ara
bé [...] bé
com també
i també
ja sigui [...] ja sigui
ni [...] ni
no només [... ] sinó que
no només sinó [també]
no únicament [... ] sinó que
no únicament [...] sinó [també]
o [...] o
o bé [...] o bé
sigui [...] sigui
tant [...] com
Per indicar causa a causa de / que
a còpia de
a força de
amb motiu de
atès/atesa
atès que
com
com que
com sigui que
considerant que
efectivament
en efecte
gràcies a / que
ja que
pel fet que
per
(+ v. inf.)
per aquest motiu
per causa de / que
per culpa de
per raó de / que
per tal com
(+ verb ind.)
perquè (+ verb ind.)
si no és que
vist que
Per indicar conseqüència així
així és que
com a / a conseqüència de
consegüentment
cosa que
de manera que
doncs
en conseqüència
és per això que
fins al punt que
massa / prou / molt [...] perquè
per això
per aquest fet
per consegüent
per tant
que
talment [...] que
tan [...] que
tant [...] que

Per indicar condició

a condició de / que
amb que
en el cas que / de
fora que
llevat que
mentre
només de / que
posat que
sempre que
si
si cal
si considerem
si de cas
si és necessari
si és procedent
si escau
si fa al cas
si fos el cas
si molt convé
si no (+ verb)
si no és que
si no n'hi ha
si per cas
si s'escau
sols que
tenint / prenent en consideració
tret de / que

Per indicar finalitat

a fi de (+ v. inf.)
a fi que (+ v. subj.)
a l'efecte de (+ v. inf.)
amb l'objectiu de (+ v. inf.)
amb la finalitat de (+ v. inf.)
per (+ v. inf.)
per a
per tal de (+ v. inf.)
per tal que (+ v. subj.)
perquè (+ v. subj.)

Per indicar oposició

així com
això no obstant
això sí
al contrari
altrament
amb tot
ans
ans al contrari
ara bé
de fet
en canvi
en / per contra
en realitat
en veritat
i això que
i no
mentre que
més aviat
no obstant això
no obstant [...]
no [...] sinó
però
realment
sinó
sinó que
tanmateix (no obstant això)
veritablement

Per indicar objecció

així i tot
amb tot i això
amb tot [i] que
bé que
de tota manera
després que
encara que
mal que
malgrat que / malgrat [...]
malgrat tot
per bé que
per més que
per molt que
si bé
tot i així
tot i amb això
tot i [que]

Filtres

Nivell