Catàleg de serveis

Assessorament per a empreses i comerços

Assessorament en normativa lingüística

L'ús del català es basa en raons comercials de qualitat i d'atenció al client, així com en l'acompliment de la legislació i dels drets dels consumidors. Des d'un punt de vista legislatiu, les empreses i els comerços han de complir les normatives lingüístiques previstes a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística, el Codi de consum de Catalunya i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries

En resum, les persones consumidores tenen dret a rebre, com a mínim en català, la documentació comercial, les invitacions a comprar, la retolació i la cartelleria. A més, tenen dret a ser ateses oralment en la llengua oficial que escullin, és a dir, en català, castellà o aranès. Això vol dir que quan una persona consumidora s'adreça oralment a un altre interlocutor en el marc d'una relació de consum ho podrà fer en la llengua oficial que desitgi emprar, sense cap tipus de limitació.  

Les empreses tenen obligacions lingüístiques? Estan obligades a disposar de la pàgina web en català? Els bars i restaurants, quines obligacions específiques tenen? Consulteu les respostes a les preguntes més freqüents.

Assessorament en selecció de personal

El CPNL assessora les empreses i els comerços respecte del nivell de català del seu personal. A través de l'administració de proves de nivell, es determina si el perfil lingüístic dels treballadors s'adiu amb les necessitats del lloc de treball. 

També ofereix assessorament sobre la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, elaborada a partir de l'ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23/11/2009).