Catàleg de serveis

Assessorament per a les administracions

Assessorament en normativa lingüística

El CPNL, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, assessora les administracions en aquelles qüestions que li són plantejades en relació amb la normativa lingüística vigent, pel que fa als drets de la ciutadania i a les obligacions de les administracions públiques.

Assessorament en selecció de personal

El CPNL assessora les administracions respecte del nivell de català que han d'exigir en les convocatòries de selecció de personal, d'acord amb la normativa vigent i el nivell de coneixements requerit segons la categoria laboral i les funcions del lloc de treball. També ofereix assessorament sobre la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, elaborada a partir de l'ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23/11/2009). A més, els tècnics i tècniques del CPNL assessoren els tribunals o òrgans de selecció en l'administració de la prova de llengua catalana.