Cursos de català

Certificació

En els cursos que són de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3, Superior C2) els certificats d’assoliment expedits pel CPNL són equivalents als certificats de coneixements de català del departament competent en matèria de política lingüística de la Generalitat de Catalunya i es corresponen a l’A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MERC), respectivament. 

 • Certificat de nivell bàsic de català (A2) 
 • Certificat de nivell elemental de català (B1) 
 • Certificat de nivell intermedi de català (B2) 
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) 
 • Certificat de nivell superior de català (C2) 

Certificat d'assoliment 

 • En els cursos presencials, semipresencials, en línia síncrona i en línia semisíncrona, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència i assoliment   als alumnes que, a més d'haver assistit al 75% de les classes del curs superin l'avaluació. 
 • En els cursos en línia asíncrona, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment i assoliment  als alumnes que, a més d'haver seguit un 75 % del curs, superin l'avaluació. 

Certificat d'assistència o seguiment 

 • En els cursos presencials, semipresencials, en línia síncrona i en línia semisíncrona, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència  als alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes. 
 • En els cursos en línia asíncrona, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment  als alumnes que no hagin superat el curs, però que hagin seguit un 75 % del curs. 
 • Els certificats d’assistència i de seguiment s’emeten únicament a petició de l’alumne a la pàgina de tràmits.

En els cursos que no són final de nivell de coneixements, el CPNL expedeix un certificat que acredita la superació del grau per poder continuar el procés d’aprenentatge i, per tant, no equival a cap certificat del departament competent en matèria de política lingüística.  

Certificat d'assoliment 

 • En els cursos presencials semipresencials,en línia síncrona i en línia semisíncrona, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència i assoliment   als alumnes que, a més d'haver assistit al 75 % de les classes del curs superin l'avaluació continuada i final. 
 • En els cursos en línia asíncrona, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment i assoliment  als alumnes que, a més d'haver seguit un 75 % del curs, superin l'avaluació. 

Certificat d'assistència o seguiment 

 • En els cursos presencials, semipresencials, en línia síncrona i en línia semisíncrona, el CPNL expedirà un  certificat d'assistència  als alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75 % de les classes. 
 • En els cursos en línia asíncrona, el CPNL expedirà un  certificat de seguiment  als alumnes que no hagin superat el curs, però que hagin seguit el 75 % del curs. 
 • Els certificats d’assistència i de seguiment s’emeten únicament a petició de l’alumne a la pàgina de tràmits.

Els certificats dels cursos complementaris i especialitzats, d'acord amb el programa de cada curs l'assoliment o l'assistència.

Certificat d'assoliment 

 • Els certificats que expedirà el CPNL en el cas que hi hagi avaluació final, un  certificat d'assistència i assoliment  als alumnes que, a més d'haver assistit al 75% de les classes del curs superin l'avaluació. 
 • En els cursos en línia asíncrons, s'expedirà un  certificat de seguiment i assoliment si, a més d'haver fet satisfactòriament les activitats  que corresponguin, superen l'avaluació final. 

Certificat d'assistència o seguiment 

Els certificats que expedirà el CPNL en el cas que no hi hagi avaluació final, o que no s'hagi superat:

 • certificat d'assistència  als alumnes que no hagin superat el curs i hagin assistit al 75% de les classes. 
 • certificat de seguiment  als alumnes de cursos en línia asíncrons que no hagin superat el curs, però que hagin fet les activitats requerides. 
Última actualització: 19/11/19