Gramàtica

Elemental 3

En el nivell elemental 3 l'alumne podrà interpretar el significat dels elements més rellevants de cada text segons les necessitats informatives de cada oient, encara que alguna paraula o expressió no essencial li resulti incomprensible o de significat dubtós. L'aprenent podrà comprendre textos escrits en qualsevol grau de formalitat i es podrà comunicar amb la correcció i fluïdesa adequades a més de produir textos curts amb un grau de correcció suficient.

El nivell elemental 3 és el tercer dels tres nivells per assolir el certificat de coneixement de català de nivell elemental B1 que acredita l’alumne és un usuari independent.

Un usuari independent B1 pot comprendre les idees principals d'una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a l'oci, etc., pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d'aprenentatge, pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d'interès personal, pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Els continguts gramaticals del nivell elemental 3

A l'índex de l'esquerra hi ha tots els continguts que pertanyen a aquest nivell classificats per categories. A més, es destaquen en negreta els continguts que s'introdueixen en aquest nivell.

Filtres

Cercar Cerca avançada