El Forn de Vallfogona de Ripollès, l'establiment de la comarca que millor utilitza el català

CNL de Girona

Ús professional

És el guanyador del primer concurs d'Òmnium Ripollès per incentivar les bones pràctiques amb la llengua

El jurat del pri­mer con­curs de comerços lingüísti­ca­ment exem­plars del Ripollès ha deci­dit ator­gar el premi al Forn de Vall­fo­gona que s'ha impo­sat d'entre un total de sis aspi­rants. "Ha estat una victòria ajus­tada", adme­ten des d'Òmnium Ripollès que ho ha orga­nit­zat amb el suport del Ser­vei Comar­cal de Català del Ripollès (Con­sorci per a la Nor­ma­li­za­tion Lingüística) i la Pla­ta­forma per la Llen­gua. A més a més, també s'ha reco­ne­gut amb una menció espe­cial la Impremta Lli­bre­ria Gar­riga de Sant Joan de les Aba­des­ses. El pri­mer premi està dotat amb 600 euros. La ini­ci­a­tiva estava oberta a tots els comerços amb un espai físic. El vere­dicte s'ha donat a conèixer aquest dijous durant un acte a Ripoll.

La resta de par­ti­ci­pants d'aquesta pri­mera edició han estat l'Agro­bo­tiga Mas Pinos, de Vall­fo­gona de Ripollès i la Cer­ve­se­ria Cata­lluna, la Frui­te­ria Cul­tiva't de Ripoll i #Som­For­mat­gers, tots tres a Ripoll.

Per arri­bar al vere­dicte, el jurat, con­for­mat per repre­sen­tants de les tres enti­tats orga­nit­za­do­res, ha visi­tat els comerços els dies 30 de novem­bre i 13 de desem­bre de 2022. Entre els ele­ments que s'han valo­rat hi havia la presència del català en la reto­lació exte­rior, la reto­lació infor­ma­tiva de dins i fors, l'ús de la llen­gua durant l'atenció al públic, els tiquets de com­pra i la presència d'inter­net.

La ini­ci­a­tiva bus­cava "donar un reco­nei­xe­ment social" a aquells comerços que estan fent un bon ús de la llen­gua i inten­tar fre­nar el que con­si­de­ren un canvi de tendència amb un major ús del cas­tellà. Al marge del con­curs, també s'ator­guen segells de qua­li­tat lingüística si com­plei­xen els requi­sits.

El premi s'ha lliu­rat aquest dijous al Con­sell Comar­cal del Ripollès. També s'ha fet una xer­rada, 'No em canviïs la llen­gua' amb Toni Albà, Rosa­rio Palo­mino, Matt­hew Tree i Carme Sansa.

(El Punt Avui, 19/01/2022)

Vols compartir aquesta notícia?