Cursos de català

Avaluació i certificació

Les proves d’avaluació es fan únicament al final del tercer mòdul de cada nivell (és a dir, a Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior C2).

Aquestes proves tenen lloc generalment el penúltim dia del calendari lectiu de cada curs, a la mateixa aula on s’ha impartit. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment. Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar, si escau, els blocs eliminatoris de la prova.

Per la resta de cursos, l’avaluació és continuada i final únicament a partir del seguiment de les tasques del curs.

Al final de cada curs l’alumnat rebrà la corresponent certificació ja sigui d’assoliment, o només d’assistència en cas de no haver assolit el nivell. En els tercers mòduls de cada nivell, el certificat a més serà homologat i equivalent als certificats del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.