Tractament: Recursos Humans CPNL

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: Recursos Humans CPNL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Gestió i direcció dels recursos humans del CPNL. Selecció i contractació de personal, gestió de nòmines, seguiment de l'activitat laboral, gestió de permisos i llicències, formació i compliment d'obligacions amb la seguretat social.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

D'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

De totes maneres, hi ha el deure de conservar l'expedient administratiu, per possibles recursos que pugin interposar els participants dels processos selectius o bé per possibles impugnacions.

En els tractaments que fan les administracions públiques, el dret a la supressió ha de posar-se en relació amb el deure de conservació dels expedients administratius, deure que, alhora, s'ha de vincular també al dret d'accés a la informació pública (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és l'article 6.1.b del RGPD: tractament necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per a l'aplicació de mesures precontractuals a petició de l'interessat, i l'article 6.1.b, compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

Les vostres dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei (Administració tributària, administració de la Seguretat Social i entitats bancàries amb finalitat de l'abonament de la nòmina).

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.