Tractament: Gestió de peticions de l'exercici d'accés a la informació pública

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: GESTIÓ DE PETICIONS DE L'EXERCICI D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Tramitar i donar resposta a les sol·licituds d'accés a la informació pública que els ciutadans adrecin al Consorci per a la Normalització Lingüística en virtut de la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Reenviar-les, si fos necessari, al servei corresponent.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 6.1.c).

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

No és previst comunicar les vostres dades a tercers, excepte en aquells casos en què sigui necessària la comunicació de dades per al desenvolupament de la finalitat per a la qual s'han recollit.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.