Tractament: Gestió de sol·licituds d'informació diversa, consultes, queixes i suggeriments

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: GESTIÓ DE SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ DIVERSA, CONSULTES, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Tramitar i donar resposta a les sol·licituds d'informació general sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, i atenció de queixes, consultes i suggeriments. Reenviar-les, si fos necessari, al servei corresponent.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades cancel·laran.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals:

  • Quan ens doneu el vostre consentiment (article 6.1.a RGPD). Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

  • Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic (article 6.1.e RGPD) d'acord amb la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

No és previst comunicar les vostres dades a tercers.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.