Tractament: Gestió lingüística

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: GESTIÓ LINGÜÍSTICA

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

  • Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística
  • Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)
  • Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Les vostres dades seran tractades amb la finalitat de realitzar un pla de millora de la llengua catalana en l'àmbit de la vostra organització en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, i per fer la gestió, el control i el seguiment de la documentació que generi aquesta actuació.

Els usos previstos són el registre de les persones participants, l'organització i realització d'auditories i serveis i l'acreditació dels resultats.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

D'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a RGPD). Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades personals se cediran a l'organització a la qual pertanyeu perquè aquesta pugui oferir-vos el servei de formació en llengua catalana adequat a les vostres necessitats.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.