Tractament: Gestió dels òrgans de govern

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: GESTIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat del tractament és la gestió dels òrgans de govern i òrgans col·legiats del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL): gestió de la informació relativa als membres d'aquests òrgans, manteniment de les bases de dades i informació de contacte de les persones físiques, jurídiques, representants de les administracions, i d'entitats públiques i privades que formen part dels diferents òrgans.

Els usos previstos són: organitzar les convocatòries de reunions, amb la tramesa de la informació necessària. Les sessions dels òrgans col·legiats poden ser enregistrades amb la finalitat única de poder redactar les actes de reunió. Les dades també es poden utilitzar per efectuar estadístiques.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

D'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a RGPD), que podeu retirar en qualsevol moment, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.