Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si al Consorci per a la Normalització Lingüística estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important.

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com es poden exercir els drets

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud en suport paper al Consorci per a la Normalització Lingüística (Carrer Muntaner, 221, 08036 Barcelona). Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Formularis d'exercici de drets

Formularis d'exercici de drets