Tractament: Borsa de treball

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: Borsa de treball

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Gestió de la selecció de personal.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Les dades curriculars incloses a la borsa de treball es conservaran mentre la borsa sigui vigent. En el moment que hi ha una nova convocatòria de borsa que deixa inactiva l'anterior, s'elimina la informació d'aquelles persones que no han renovat la seva continuïtat en la borsa. Atès que les dades curriculars canvien fàcilment amb el pas del temps, preguem que, per mantenir les dades actualitzades i al dia, ens comuniqueu qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals:

  • Quan ens doneu el vostre consentiment (article 6.1.a RGPD). Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

  • Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en que l'interessat és part o per a l'aplicació de mesures precontractuals a petició de l'interessat (article 6.1.b RGPD).

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.

Última actualització: 01/08/19