Administració i gestió comptable CPNL

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: Administració i gestió comptable CPNL

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Gestió dels expedients de licitació.

Gestió integral de comptabilitat i administració del CPNL.

Gestió comptable, fiscal i administrativa, valoració de pressupostos, seguiment d'encàrrecs de treball, gestió de pagaments i contacte amb proveïdors.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, i d'acord amb les taules d'accés, avaluació i tria, els terminis de conservació dels expedients de contractació són els següents:

  • Expedients de contractació d'obres: conservació permanent del contracte, el plec de clàusules, les prescripcions tècniques, la liquidació definitiva, el pressupost addicional, si n'hi ha, del projecte de l'obra si aquest també és objecte del contracte, i destrucció total de la resta de documentació. Termini: 15 anys per a tota la documentació aportada pel licitador adjudicatari i també per la resta la resta licitadors, llevat de l'acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de requisits previs, que se'ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut un any des de l'adjudicació i no hagi estat recollida, d'acord amb el termini establert per la taula d'accés, avaluació i tria núm. 235 publicada al DOGC núm. 7647.

  • Expedients de contractació de subministraments: conservació permanent del contracte, el plec de clàusules i les prescripcions tècniques, i destrucció total de la resta de documentació. Termini: 10 anys per a tota la documentació aportada pel licitador que resulti adjudicatari i també per a la documentació aportada per la resta de licitadors, llevat de l'acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de requisits previs, que se'ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut un any des de l'adjudicació i no hagi estat recollida, d'acord amb el termini establert per la taula d'accés, avaluació i tria núm. 236 publicada al DOGC núm. 7647.

  • Expedients de contractes de serveis: conservació permanent del contracte i de l'estudi o projecte que en resulti, si n'hi ha, el plec de clàusules i les prescripcions tècniques, i destrucció total de la resta de documentació. Termini: 10 anys per a tota la documentació aportada pel licitador adjudicatari i també per a la documentació aportada per la resta de licitadors, llevat de l'acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de requisits previs, que se'ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut un any des de l'adjudicació i no hagi estat recollida, d'acord amb el termini establert per la taula d'accés, avaluació i tria núm. 240 publicada al DOGC núm. 7647.

Les dades incloses en expedients de contractació que no estiguin inclosos en cap de les categories anteriors es conservaran de forma indefinida

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és la relació contractual establerta d'acord amb el que estipula l'article 6.1.b, c i f del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679), i l'article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en relació amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei (Administració tributària, Seguretat Social, entitats bancàries...). No es preveu cap transferència internacional de dades.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.