Tractament: Control d'accés i presència

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: CONTROL D'ACCÉS I DE PRESÈNCIA

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Controlar l'accés de les persones visitants (proveïdores, clients i visites en general) a les instal·lacions del la seu central del CPNL, per tal de disposar d'informació sobre les persones que es troben físicament a l'edifici, necessària per al control de la seguretat.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

D'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. En tot cas, les dades personals dels visitants es destruiran en el termini d'un mes des que s'ha produït la visita.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el compliment d'una obligació legal d'acord amb l'article 6.1.c) RGPD en relació amb la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

Als encarregats de tractament que, per compte del responsable del tractament, proveeixen els serveis de vigilància de les dependències del CPNL. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.