Tractament: Gestió d'activitats formatives

Informació sobre el tractament de dades personals "Gestió d'activitats formatives"

  • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Consorci per a la Normalització Lingüística

Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Delegat de Protecció de Dades: dpd@cpnl.cat

  • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La finalitat del tractament "Gestió d'activitats formatives" és la gestió de tot el procés d'inscripció als cursos de català i activitats del CPNL (inclosa la prova de col·locació i la preinscripció, si n'hi ha) i fer el control i el seguiment docent d'aquests cursos i de les activitats organitzades pel CPNL.

  • Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

D'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

  • Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a) del RGPD (UE) 2016/679, que podeu retirar en qualsevol moment.

  • A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

Les vostres dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

  • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. En aquest cas, el CPNL deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

  • Com podeu exercir els vostres drets?

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.