Tractament: Concursos, promocions, actes, activitats i esdeveniments culturals

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament:

CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Tractarem les vostres dades personals amb dues finalitats:

 1. Gestió, control i seguiment de les inscripcions de les persones participants en concursos, promocions, actes, activitats i esdeveniments culturals de format i finalitats diverses organitzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, incloses les comunicacions necessàries per dur a terme l'activitat.
   
  • Durant quant de temps conservarem les vostres dades


   Conservarem les vostres dades personals durant el temps que duri l'activitat o el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades.

  • Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals


   La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a del RGPD) que es considera que atorgueu amb la comunicació de les vostres dades i/o amb la formalització de la vostra inscripció. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

  • A quins destinataris comunicarem les vostres dades?


   És possible la divulgació pública dels guardonats i, si escau, dels accèssits, a més de, si escau, les possibles imatges es difonguin a tercers mitjançant internet, les xarxes socials o les publicacions del CPNL (butlletins, memòries...).

 2. Gestionar les imatges i gravacions dutes a terme durant les activitats i els esdeveniments que organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística.
   

  El dret a la pròpia imatge ve reconegut per l'art. 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

  Cada cop és més habitual que es captin imatges mitjançant gravacions de vídeo o àudio als espais públics en el marc d'activitats del CPNL. Per poder captar, fer ús i difusió d'aquestes imatges amb l'objectiu d'il·lustrar publicacions i materials del Consorci, així com per publicar-les a internet, ja sigui a la mateixa web corporativa com a xarxes socials i d'altres portals de difusió, se sol·licita l'autorització pertinent quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si, tal com estableix la LO 1/1982 (art. 18.2.c), es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge de la persona apareix de manera accessòria.

  • Durant quant de temps conservarem les vostres dades


   Les dades es conserven mentre no se'n sol·liciti la supressió. La supressió de les imatges no té efectes retroactius.

  • A quins destinataris comunicarem les vostres dades?


   Les imatges es difonen a tercers mitjançant Internet i les xarxes socials.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.