Cursos de català

Avaluació i certificació

En els cursos de final de nivell amb certificació homologada (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i en el curs de nivell C2), el resultat de l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs i de la prova final.

Habitualment, la data de la prova final es comunica en començar cada curs. Si no la recordeu, podeu demanar-la al professor o professora corresponent o al servei o oficina on us heu matriculat. 

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

  • En els cursos presencials, haver assistit al 75 % de la durada del curs (l'assistència es compta a partir del dia d'inici del curs).
  • En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d'apte a les activitats i tasques del curs.
  • Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar els blocs eliminatoris de la prova.
  • La prova final té una única convocatòria per presentar-s'hi i sempre és presencial, fins i tot en els cursos en línia o semipresencials.
  • L'estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL.

Els certificats són equivalents als de coneixements de català de la DGPL i es corresponen a l'A2, B1, B2, C1 i C2 del MECR respectivament.

Pel que fa als cursos que no són de final de nivell, també es pot expedir un certificat que només acredita la superació del grau i/o l’assistència. No és, però, homologat i no equival a cap certificat de la DGPL.