Cursos de català

Avaluació

10. Avaluació

Per poder ser avaluat, l'alumne ha de complir amb els requisits detallats a l'apartat 9. Assistència i seguiment.
 

■  Cursos amb certificació homologada

En els cursos amb certificació homologada (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior), l'avaluació final és la suma de la nota de curs i de la prova final.

La nota de l'avaluació final s'obté de la suma de la nota de curs (màxim 20 punts) i de la prova final (màxim 80 punts).

La nota de curs s'obté de la mitjana de les notes obtingudes a les tasques obligatòries dutes a terme durant el curs.

Per ser apte, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i haver superat els blocs eliminatoris de la prova final.
 

■  Cursos amb certificació no homologada

En els cursos amb certificació no homologada es fa una avaluació continuada.

Per ser apte, l'alumne ha d'haver fet totes les tasques obligatòries i obtenir una qualificació mínima de 70. Aquesta nota s'obté de la mitjana de les qualificacions obtingudes de totes les tasques obligatòries establertes en el curs.
 

■  Prova final


La prova final és presencial i té una data única de convocatòria ordinària per presentar-s'hi.

En el cas que un alumne no pugui fer la prova final el dia previst podrà sol·licitar la convocatòria especial en un termini màxim de 3 dies naturals posteriors a la data de la prova ordinària.

La sol·licitud de convocatòria especial s'ha d'acompanyar de la documentació que acrediti el motiu pel qual no es pot fer la prova el dia de la convocatòria ordinària.

Es podrà sol·licitar pels motius següents:

  • Indisposició o malaltia inesperada de l'alumne o d'un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat

  • Per motius laborals molt especials o inesperats

  • Visita mèdica immodificable

  • Exàmens oficials

  • Mort d'un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat

  • Matrimoni de l'alumne

  • Naixement d'un fill de l'alumne

  • Deure inexcusable de caràcter públic i personal

La prova de la convocatòria especial es farà en un termini màxim de 20 dies naturals posteriors a la data de la prova en la convocatòria ordinària.

A la pàgina web del CPNL, a Tràmits, l'alumne trobarà el formulari per sol·licitar la convocatòria especial.
 

■  Adaptació de la prova

El CPNL adaptarà la prova en el cas que l'alumne hagi acreditat necessitats especials i es disposi dels instruments necessaris. Cal que l'alumne faci la sol·licitud un mes abans de la data de la prova final.
 

■  Documentació acreditativa

El dia de la prova, els alumnes hauran d'acreditar la identitat mostrant un dels documents següents: DNI, NIE, equivalents de l'espai Schengen o passaport.
 

■  Vista de la prova final

L'alumnat té dret a la vista de la prova final.

L'objectiu de la vista és explicar a l'alumnat el resultat de l'avaluació o, si escau, els criteris i procediments de correcció i els criteris de superació de la prova final.

La vista de la prova és presencial per a tots els cursos.

Les dates, els horaris i el lloc de la vista de la prova final es comunicaran com a màxim 10 dies naturals abans de l'acabament del curs.

L'alumne no pot, en cap cas, manipular o fotografiar la prova.