25 anys fent bategar el català

CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura

← Inici del CPNL

Altres centres


Xarxa territorial

Guia de l'alumnat

Guia de l'alumnat 2018-2019    Guia breu 2018-2019    Brief guide 2018-2019
Guía del alumnado 2018-2019 Guía breve 2018-2019  Bref guide 2018-2019


Normativa dels cursos de català


1. Períodes d'inscripció

Els CNL ofereixen diversos períodes d'inscripció al llarg de l'any i la matrícula es tramita presencialment.

Cada període d'inscripció comprèn dos torns, un de preferent i un de general.

El preferent s'adreça a l'alumnat antic, és a dir, alumnes del mateix CNL matriculats a un curs durant l'últim any.

El torn general s'adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s'atenen per ordre d'arribada. La inscripció d'un curs es tanca quan té el nombre màxim d'inscrits. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que, per tant, es creï una llista d'espera, també es gestionarà per ordre d'arribada i s'informarà a cada interessat del seu número d'accés.

En els cursos de la modalitat 100% en línia, el circuit de matriculació està integrat en l'entorn web http://www.parla.cat. Per matricular-se en un curs de Parla.cat s'ha d'estar registrat a la plataforma i seguir les instruccions que ofereix.

Pujar

2. Mínim i màxim d'alumnes

En els cursos presencials de nivell inicial, bàsic i elemental, el nombre mínim d'alumnes és de 10 i el màxim, de 25.
En els cursos de nivell intermedi i de suficiència el nombre mínim d'alumnes és de 15 i el màxim, de 25.
En els cursos de nivell superior, el nombre mínim d'alumnes és de 20 i el màxim, de 25.
En els cursos especialitzats, el nombre mínim d'alumnes és de 15 i el màxim, de 25.
En alguns casos, per raons organitzatives o de capacitat de les aules, el nombre màxim es pot reduir.

En els cursos en línia l'obertura del curs està condicionada a la inscripció d'un nombre mínim de 5 persones i màxim de 20.

Pujar

3. Prova de col·locació

La prova de col·locació és un requisit indispensable si no es disposa d'un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. El resultat de la prova de col·locació té validesa durant un període màxim de dos anys. En el cas que s'hagi fet la prova de col·locació del Parla.cat, el CNL pot decidir si cal que l'alumne també faci una prova presencial en el CNL, completa o parcial (la part oral o la part escrita), segons convingui en cada cas. En el cas d'haver fet la prova en un CNL i voler fer un curs 100% en línia, cal que s'acrediti el resultat obtingut.

Totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de suficiència (C1) del CPNL o de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

Pujar

4. Condicions per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

- tenir 18 anys
- tenir 16-17 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya
- disposar de la documentació necessària (vegeu el punt 6 d'aquesta guia)

En el moment de matricular-se, cal presentar tota la documentació necessària. No és imprescindible la presència de la persona interessada.

Per matricular-se en un curs, cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. Els centres ofereixen la possibilitat de fer la prova de col·locació a les persones que no disposin de cap d'aquests documents, especialment durant els períodes d'inscripció.

Les matrícules són intransferibles.

No s'admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l'últim que ha aprovat al CPNL.

Cada alumne només es pot matricular en un curs general en cada període d'inscripció.

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s'estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

La falsedat de les dades donades en el moment de la inscripció invalida la matrícula en el curs en el qual l'alumne s'hagi matriculat i no obliga la institució al retorn de l'import de la matrícula.

L'interès del CPNL és atendre de la millor manera possible l'alumnat, per això és necessari que les persones amb alguna discapacitat (afectació física o psíquica) que requereixin una adaptació de les proves, dels materials o de l'espai, ho facin constar quan tinguin el primer contacte amb el CPNL.

Pujar

5. Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària, amb reduccions o gratuïta. Es poden consultar els preus a http://breu.cpnl.cat/preus.

● Poden sol·licitar la reducció del 50%:

- els pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
- els membres de família nombrosa de categoria general
- els membres de família monoparental de categoria general
- les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

● Poden sol·licitar la reducció del 70%:

- els aturats
- els membres de família nombrosa de categoria especial
- els membres de família monoparental de categoria especial

● Matrícula gratuïta per a alumnes de bàsic 3 que cursin el nivell bàsic (bàsic 1 + bàsic 2 + bàsic 3) a partir del curs 2018-2019

- els alumnes que facin els tres graus de nivell bàsic de forma continuada tindran matricula gratuïta al curs bàsic 3
- per acollir-se a aquesta reducció hauran d'haver transcorregut 11 mesos com a màxim entre la primera i última inscripció

Totes les persones inscrites en un curs presencial amb matrícula gratuïta han de presentar-se a l'aula el primer o segon dia de classe obligatòriament. Si per motius diversos no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on s'hagin inscrit. En el cas que no s'hi presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d'inscripció, si més endavant volen fer el curs.

El preu de la matrícula ordinària o reduïda inclou l'assegurança de l'alumne que cobreix, exclusivament, la persona inscrita en el curs.

En el cas d'haver-se matriculat en un curs de la modalitat 100% en línia caldrà que paguin l'import íntegre de la matrícula. Posteriorment, hauran de fer arribar la documentació que acrediti que tenen dret a la reducció per correu electrònic, fins a 7 dies a partir de l'inici de curs, per tal de poder verificar les dades i fer el reintegrament corresponent. Aquest reintegrament es farà des del compte de Paypal i, per tant, segons la seva política de reintegraments. Si els documents es presenten fora d'aquest termini no es farà cap reintegrament.

La matrícula dels cursos de nivell superior (C2) no ofereix cap tipus de reducció.

Només es retornarà l'import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al CPNL.

Pujar

6. Documentació necessària

Per formalitzar la inscripció, s'han de presentar els documents següents:

a) DNI, NIE o passaport o equivalents de l'espai Schengen (original).

b) Documents vigents que en el moment de la inscripció acreditin el dret a reducció de la matrícula:

pensionistes: certificat de pensió de la Seguretat Social

família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent

família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent

persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat

aturats (cal presentar un dels documents següents):
     - certificat de demanda d'ocupació de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
     - informe de la situació actual expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - certificat negatiu d'alta expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de la prestació o el subsidi d'atur
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de l'ajut familiar
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de l'RMI (Renda Mínima d'Inserció)

altres documents d'institucions oficials que acreditin l'exempció de matrícula

c) Impresos de matrícula:

fitxa d'inscripció: cal emplenar-la i retornar-la al CNL.

butlleta de pagament: cal fer l'ingrés de l'import de la matrícula a "La Caixa": presencialment mitjançant "Servicaixa" o per Internet a través de "Línia Oberta". Si en el termini de sis dies no s'ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció quedarà automàticament anul·lada.

d) Certificat d'assoliment corresponent al darrer curs aprovat, acreditació de la prova de col·locació o certificat de coneixements de català reconegut.

e) L'autorització paterna, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys i no hagi fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

En els cursos de la modalitat 100% en línia la inscripció es fa a través de la pàgina http://www.parla.cat i el pagament, a través de Paypal i, per tant, seguint la seva política d'actuació i les seves condicions.

Pujar

7. Canvis d'horaris

Un cop formalitzada la matrícula no s'admeten canvis en l'horari triat si no és per causes degudament justificades, d'acord amb les condicions següents:

a) Només poden demanar el canvi les persones que, un cop feta la inscripció, es matriculin en un centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé els qui canviïn d'horari laboral, sempre que el canvi també sigui posterior a la data de matriculació al CNL.

b) Només tenen validesa les sol·licituds acompanyades amb els justificants acreditatius corresponents (fotocòpia de la matrícula al centre docent oficial o certificat de l'empresa). Les sol·licituds en les quals s'ha de fer constar l'horari desitjat, s'han de presentar als serveis administratius del CNL.

c) Només es concedeix el canvi si hi ha places vacants.

d) El canvi és definitiu per a la resta del curs.

e) Si per a un curs determinat hi ha més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.

f) En el cas de trasllat en un curs del mateix nivell, però amb una altra durada, no es retornaran els diners en el cas que l'import del nou curs sigui inferior.

Pujar

8. Baixes i abandonaments

L'alumnat pot donar-se de baixa si no pot continuar assistint a classe o seguir un curs amb regularitat, per motius laborals, d'estudis, de salut, etc. per tal que la seva inscripció sigui donada de baixa i puguin tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d'inscripció. Aquesta baixa s'ha de formalitzar en els serveis administratius corresponents, per escrit, al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior als quinze dies posteriors al de l'última assistència a classe o de l'última activitat feta en un curs en línia. En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que han abandonat el curs les persones que hagin faltat 12h d'assistència continuades en un curs presencial de 90 hores o més o que hagin faltat 6h d'assistència continuades en un curs presencial de 45 hores.

Pujar

9. Assistència i seguiment

La puntualitat i l'assistència regular, en el cas dels cursos presencials, i fer les activitats proposades en el pla de treball, en el cas dels cursos en línia, són aspectes necessaris per al bon funcionament i aprofitament del curs.

El CPNL expedirà, a petició de la persona interessada, un certificat d'assistència a qui hagi assistit a un mínim del 75% de la durada d'un curs presencial i un certificat de seguiment a les persones que hagin fet el 70% del total de les activitats d'un curs en línia.

Pujar

10. Avaluació

En els cursos amb certificació homologada -bàsic 3, elemental 3, intermedi 3, suficiència 3 i superior-, l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs i de la prova final.

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

      - En els cursos presencials, haver assistit al 75% de la durada del curs (l'assistència es compta a partir del dia
        d'inici del curs).
      - En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d'apte a la plataforma.

Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar els blocs eliminatoris de la prova.

La prova final té una data única i l'alumnat té una única convocatòria per presentar-s'hi. El professorat dels cursos presencials, semipresencials i de la modalitat combinada convocarà l'alumnat per comentar la prova i els resultats a l'aula o individualment. Pel que fa als cursos de la modalitat 100% en línia, la prova presencial es fa a Barcelona i el resultat s'enviarà per correu electrònic.

L'estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL, a l'adreça: http://breu.cpnl.cat/manuals.

En la resta de cursos es fa avaluació continuada. L'alumne haurà de lliurar una sèrie de tasques obligatòries d'acord amb els criteris d'avaluació del curs.

Pujar

11. Revisió de l'avaluació

Qualsevol reclamació sobre les qualificacions obtingudes s'ha de fer mitjançant una sol·licitud escrita, adreçada a la direcció del centre, en un termini màxim de 20 dies després de la publicació de resultats, en la qual s'ha de fer constar el motiu al·legat per fer-la. En cas de ser considerada procedent, la Comissió d'Avaluació del centre farà la revisió de l'examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació. L'alumnat rebrà el resultat de la revisió mitjançant un informe dels seus resultats en cada àrea de la prova en un termini màxim de dos mesos.

Pujar

12. Certificació

Els certificats dels cursos que són de final de nivell (bàsic 3, elemental 3, intermedi 3, suficiència 3 i superior), són equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL (http://breu.cpnl.cat/certificats).

En els cursos que no són de final de nivell de coneixements, aquest certificat només acredita la superació del grau per poder continuar el procés d'aprenentatge i, per tant, no és homologat i no equival a cap certificat de la DGPL.

Pujar

13. Anul·lació de grups

El CPNL pot anul·lar grups sí:

      - El nombre mínim de persones inscrites és inferior als mínims que s'expliciten al punt 2 d'aquesta guia.
      - Hi ha una reducció, per raons alienes al CPNL, del nombre d'alumnes per sota dels mínims que s'expliciten en el punt 2 d'aquesta guia, sempre i quan s'hagi impartit menys del 50% del curs.

En aquests casos, es retornarà l'import de la matrícula als alumnes.

Pujar

14. Criteris de convivència

Tots els membres del CPNL tenen dret a conviure en un bon clima d'aprenentatge i el deure de facilitar-lo amb el seu comportament i la seva actitud. Es poden consultar les Normes de convivència a l'aula en el web del CPNL i la Carta de compromisos de la plataforma virtual en el web del Parla.cat.

El CPNL no es fa responsable dels objectes personals que els alumnes portin a l'aula.

No es podrà enregistrar ni en àudio ni en vídeo el professorat i l'alumnat sense autorització prèvia.

Pujar

15. Protecció de dades / Informació sobre el tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística
Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)
Contacte delegat de protecció de dades: dpd@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Gestió, control i seguiment dels cursos i activitats formatives organitzades pel CPNL.Els usos previstos són els derivats del procés d'inscripció i seguiment docent de l'alumnat dels cursos de català per a adults del CPNL.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

D'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma indefinida mentre no existeixi la taula d'accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.
Quan ens doneu el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística tracta dades personals que la concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per exercir o defensar reclamacions.

En certes circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.

                           


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter