Cursos de català

Retorn de matrícula i barems

6. Retorn de matrícula i barems

El CPNL només retornarà l'import de la inscripció en els supòsit d'anul·lació de grups per les causes previstes al punt 5, d'acord amb els barems següents:

  1. En el supòsit que el curs no s'ha pogut començar o s'ha impartit menys del 50% del curs es retornarà el 100% de l'import de la matrícula.

  2. En el supòsit d'anul·lació d'un grup en el qual s'ha impartit més del 50% i menys del 80% del curs es retornarà el 50% de l'import de la matrícula.

  3. En el supòsit de grups anul·lats en els quals falta menys del 20% del curs per impartir no hi haurà devolució de matrícula.