Cursos de català

Canvis d'horaris i de nivells

7. Canvis d'horaris i de nivells

7.1 Un cop formalitzada la matrícula no s'admeten canvis d'horari ni de nivell, excepte en el supòsit d'incompatibilitat d'horari produït amb posterioritat a la inscripció al curs pels motius següents:

  • L'alumne es matricula en un centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) amb un horari incompatible amb el curs.

  • Es produeixi un canvi d'horari laboral de l'alumne.

7.2 Només s'acceptaran canvis de nivell si l'alumne acredita un altre nivell mitjançant una prova de col·locació.

7.3 S'acceptarà un canvi d'horari o de nivell, d'acord amb les condicions següents:

  • Només es farà el canvi si hi ha places vacants en el nou horari o curs sol·licitat. En el supòsit que per a un curs determinat hi hagi més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.

  • El canvi és definitiu per a la resta del curs.

  • En el cas de canvi a un curs de durada o nivell diferent, el CPNL no retornarà els diners si l'import del nou curs és inferior i l'alumne abonarà la diferència si l'import és superior.

Les sol·licituds s'han de presentar als serveis administratius corresponents. Les sol·licituds de canvi d'horari han d'anar acompanyades dels justificants acreditatius corresponents (fotocòpia de la matrícula al centre docent oficial o certificat de l'empresa acreditatiu del canvi d'horari).