Cursos de català

Assistència i seguiment

9. Assistència i seguiment

La puntualitat i l'assistència regular, en el cas dels cursos presencials, i fer les tasques i activitats síncrones i asíncrones proposades en el pla de treball, en el cas dels cursos en línia, són aspectes necessaris per al bon funcionament i aprofitament del curs.

El professorat controlarà l'assistència i el seguiment.

El CPNL expedirà, a petició de la persona interessada, un certificat d'assistència a qui hagi assistit a un mínim del 75% de la durada d'un curs presencial i un certificat de seguiment, a les persones que hagin fet el 75% del total de les activitats d'un curs en línia.